Standpunten

Onder het motto ‘Goede zorg doen we samen’ werkt de NVZ samen met haar partners aan het waarborgen van de hoge kwaliteit van de Nederlandse ziekenhuiszorg. Dat is het uitgangspunt in de strategische visie van de NVZ.

De NVZ deelt regelmatig haar visie en ervaringen uit het veld over goed beleid voor de Nederlandse zorg. Het belang van de Nederlandse burger, die moet kunnen rekenen op goede zorg, staat hierbij centraal.

Op deze pagina tref je de standpunten van de NVZ over belangrijke onderwerpen in de Nederlandse ziekenhuiszorg.
 

 

In de acute zorg moet elke burger kunnen rekenen op tijdige en passende zorg. De spoedzorgketen staat echter onder druk. Deze keten bestaat uit onder andere ambulancediensten, huisartsen, acute wijkverpleging, ziekenhuizen (SEH/IC/OK) en acute verloskunde. De druk ontstaat, omdat de zorgvraag toeneemt, bijvoorbeeld door meer kwetsbare ouderen, krapte op de arbeidsmarkt, strengere kwaliteitseisen, afname van het aantal SEH-afdelingen en centra voor acute geboortezorg en het plafond voor financiële middelen. De NVZ zet zich samen met leden en veldpartijen in voor een gezonde organisatie van de acute zorg.

Passende zorg leveren, nu en in de toekomst. Daarvoor is de inzet van voldoende gemotiveerde en gekwalificeerde zorgprofessionals cruciaal. Het is belangrijk regionaal te werken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt, waarbij geïnvesteerd wordt in goede arbeidsvoorwaarden, werkdrukverlaging en een prettige werkomgeving.  De NVZ zet zich samen met leden en veldpartijen in voor een gezonde arbeidsmarkt in de zorg.

De digitale transformatie levert een grote bijdrage aan het oplossen van de uitdagingen waar de sector voor staat. Denk aan de organisatie van zorg dichtbij de patiënt, meer regie voor de patiënt en samen beslissen, de krapte aan medewerkers en het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg.  De NVZ zet zich daarom samen met leden en veldpartijen in voor digitalisering in de zorg.

Innovatieve geneesmiddelen vergroten de behandelmogelijkheden en dragen bij aan betere kwaliteit van leven en genezing van ernstige ziekten. Tegelijkertijd nemen de kosten voor dure geneesmiddelen al jaren toe. De NVZ zet zich samen met haar leden in om innovatieve geneesmiddelen toegankelijk en betaalbaar te houden. De NVZ zet zich samen met leden en veldpartijen in voor een goed beleid rondom geneesmiddelen. 

Binnen onze zorginstellingen bedenken professionals van alles om op een duurzame manier zorg te verlenen. Van recycling tot energiezuinig pandbeheer en het gebruik van duurzame medische materialen. De zorg heeft een substantiële impact op het klimaat (7% van de totale voetafdruk van Nederland, via directe en indirecte emissies). Door het terugdringen van het verbruik van grondstoffen en het realiseren van de energietransitie kan de zorgsector een aanzienlijke impact leveren aan een gezonde leefomgeving en de internationale klimaatdoelstellingen. De NVZ zet zich samen met leden en veldpartijen in voor duurzaamheid in de zorg. 

Dagelijks staan zorgverleners in en buiten het ziekenhuis klaar om de zwangere vrouw te begeleiden en om baby’s een goede start te geven. Echter in internationaal perspectief scoort Nederland middelmatig. Daarom werken we werken al vele jaren aan verbetering van de kwaliteit van de geboortezorg. Intensivering van de samenwerking tussen de verschillende eerste- en tweedelijnszorgverleners, is een belangrijk aangrijpingspunt ter verbetering. Zo zijn er in de buurt van ziekenhuizen VSV’s (Verloskundige samenwerkingsverbanden) georganiseerd en is er een Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) vastgesteld. Een belangrijk element betreft de bekostiging van zorg. De NZa heeft in 2018 een experimentregeling mogelijk gemaakt voor integrale bekostiging van de geboortezorg. Op basis van deze regeling zijn in een aantal regio’s verloskundigen, gynaecologen en kraamzorgorganisaties een samenwerking aangegaan in de vorm van een Integrale Geboortezorgorganisatie (IGO). De NVZ zet zich samen met leden en veldpartijen in voor een gezonde geboortezorg.

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg. Ondertekenaars van het IZA zijn onder meer de NVZ, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg.

Om zorg van hoge kwaliteit beschikbaar te houden - nu en in de toekomst - is het nodig om meer samen te werken. Oftewel, samenwerken om de juiste zorg te realiseren op de plek en de manier die het beste past bij de patiënt. Dat doen de ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen niet alleen, maar samen met andere zorgaanbieders en organisaties in het sociaal domein, landelijk en regionaal. De NVZ streeft zo naar het bevorderen van juiste zorg op de juiste plek.

De organisatie van de zorg verandert. Denk aan het versterken van regionale samenwerking, digitalisering van de zorg en het leveren van zorg in netwerkverband. De bestaande bekostiging sluit hier niet altijd goed op aan. Aanpassing van de bekostiging kan de beoogde transformaties faciliteren en versnellen. De NVZ zet zich samen met leden en veldpartijen voor passende bekostiging in de zorg.  

https://nvz-ziekenhuizen.nl/sites/default/files/2022-11/Doc%20-%20Position%20paper%20Preventie%20%282022%29.pdfPreventie helpt om mensen langer gezond te houden. Ook worden ziektes en complicaties voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium opgespoord. Preventie gaat vaak over aanpassingen in leefstijl: stoppen met roken, meer bewegen, gezond eten, niet drinken. Volgens de NVZ is er een beweging nodig van de huidige focus op ziekte en zorg naar een focus op het bevorderen van gezondheid en welbevinden. Het moet minder gaan om ‘de patiënt’ en meer om ‘de mens’ en hoe hij of zij invulling wil geven aan zijn of haar leven. Dat vraagt om een betere inbedding van preventie, leefstijl en eigen regie in onze gezondheidszorg. Ook moet er een krachtige investering plaatsvinden in de sociale basis van ons zorgsysteem. Inzet op een vroegtijdige aanpak van sociale problematiek kan ziekte en zorg voorkomen. De NVZ en de ziekenhuizen nemen hier graag hun verantwoordelijkheid in en werken samen met alle andere partners in het veld om deze omslag mogelijk te maken.  
De NVZ streeft naar het bevorderen van preventie en naar structurele inbedding van preventie in alle sectoren van de zorg en welzijn.

Ziekenhuizen en revalidatiecentra meten en verbeteren continu de kwaliteit van zorg, en delen deze informatie met externe toezichthouders en zorgverzekeraars. Voor patiënten en cliënten is kwaliteitsinformatie ook van belang. Zodat zij snel informatie over de juiste zorg kunnen vinden. En samen met hun zorgverleners kunnen beslissen welke zorg passend is. De NVZ vindt het belangrijk om de cijfers over de kwaliteit van zorg transparant te maken voor patiënten, cliënten en geïnteresseerden. Dit gebeurt via de websites Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck.

Veilige zorg die een relevante bijdrage levert aan de gezondheid van mensen. Dat is de kern van waardevolle zorg. Wat voor iemand een relevante bijdrage aan zijn of haar gezondheid is, kan verschillen. Om te beoordelen of zorg waardevol is moet kennis en informatie verzameld worden. Dit moet geen onnodige of extra registratielast veroorzaken. De NVZ streeft naar meer inzicht, door te werken met de uitkomstinformatie die wordt ontwikkeld in samenwerking met het landelijk programma Uitkomstgerichte zorg. Om deze dataverzameling in de ziekenhuizen te realiseren, is het noodzakelijk dat de benodigde gegevens kunnen worden opgehaald uit de beschikbare ICT-systemen van het ziekenhuis. Uitkomstinformatie kan zo integraal onderdeel uitmaken van de leer- en verbetercyclus van ziekenhuizen en categorale instellingen. De NVZ streeft zo naar het bevorderen van waardevolle zorg.