Arbeidsmarkt

Passende zorg leveren, nu en in de toekomst. Daarvoor is de inzet van voldoende gemotiveerde en gekwalificeerde zorgprofessionals cruciaal. Het is belangrijk regionaal te werken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt, waarbij geïnvesteerd wordt in goede arbeidsvoorwaarden, werkdrukverlaging en een prettige werkomgeving.  

De leden van de NVZ zetten zich in voor hogere instroom en behoud van zorgmedewerkers. Dit doen zij samen met de partners in de regio. Onder meer door te investeren in kennis, vaardigheden, duurzame inzetbaarheid van medewerkers en het bieden van toekomstperspectief en goede arbeidsvoorwaarden. Daar profiteren zowel medewerker als organisatie van: in termen van baanzekerheid, werkplezier en productiviteit. Medewerkers blijven langer gezond, betrokken en met plezier aan het werk.   

Met de verklaring Versterken Arbeidsmarkt Zorg (VAZ) committeerden de leden van de NVZ zich ook aan duidelijke doelen: 10% meer stageplaatsen, 10% meer behoud van medewerkers en het opleiden volgens de FZO-ramingen.    

  

Integraal Zorgakkoord 

De NVZ werkt in het Integraal Zorgakkoord samen met andere partners aan de arbeidsmarkt. Hier is een werkagenda opgenomen gericht op het vergroten van  werkplezier en het behoud van zorgprofessionals. Deze afspraken gaan over het stimuleren van goed werkgeverschap, professionele ruimte voor de zorgprofessionals, goede arbeidsvoorwaarden en ondersteuning bij het werk.  

 

Doelstellingen  

De NVZ zet zich samen met leden en veldpartijen in voor een gezonde arbeidsmarkt in de zorg. Onze inzet op hoofdlijnen:   

  1. Vakmanschap centraal zetten. Wij stimuleren de autonomie en zeggenschap van de zorgprofessional.   

  1. Marktconforme arbeidsvoorwaarden. Hierbij vragen wij van de overheid om in lijn met het SER-advies zorg te dragen voor goede budgettaire ruimte.   

  1. Blijvend investeren in kennis en vaardigheden van medewerkers, zodat ieder zorgprofessional een leven lang kan blijven leren.   

  1. Arbeidsfitheid van medewerkers bevorderen, zodat zij duurzaam inzetbaar zijn.    

  1. Sociale en technologische innovatieve oplossingen inzetten, om het werk zo goed mogelijk te organiseren en het werkplezier te behouden.    

  1. Aandacht voor werkdrukverlichting, bijvoorbeeld door het optimaal inzetten van talenten en voorkeuren van medewerkers.  

  1. Kort en flexibel opleiden (CZO FlexLevel). Hierdoor worden zorgprofessionals meer op maat opgeleid en zijn ze sneller en breder inzetbaar.  

  1. Administratieve last en regeldruk verminderen. Nu zijn medewerkers nog veel tijd kwijt aan administratieve handelingen. Dit moet anders, om het werkplezier te verhogen en effectiever om te gaan met de werkuren.  

  1. Een aantrekkelijke werkgever zijn. Zorgprofessionals de ruimte geven om zich vanuit een dienstverband te ontwikkelen en mogelijkheden bieden om in de regio op verschillende plekken aan de slag te gaan.  

  

Meer weten?  

Op de volgende plekken vindt u meer informatie over de standpunten en activiteiten van de NVZ op het gebied van de arbeidsmarkt: