Preventie

Preventie helpt om mensen langer gezond te houden. Ook worden ziektes en complicaties voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium opgespoord. Preventie gaat vaak over aanpassingen in leefstijl: stoppen met roken, meer bewegen, gezond eten, niet drinken. Volgens de NVZ is er een beweging nodig van de huidige focus op ziekte en zorg naar een focus op het bevorderen van gezondheid en welbevinden. Het moet minder gaan om ‘de patiënt’ en meer om ‘de mens’ en hoe hij of zij invulling wil geven aan zijn of haar leven. Dat vraagt om een betere inbedding van preventie, leefstijl en eigen regie in onze gezondheidszorg. Ook moet er een krachtige investering plaatsvinden in de sociale basis van ons zorgsysteem. Inzet op een vroegtijdige aanpak van sociale problematiek kan ziekte en zorg voorkomen. De NVZ en de ziekenhuizen nemen hier graag hun verantwoordelijkheid in en werken samen met alle andere partners in het veld om deze omslag mogelijk te maken.  

Nationaal preventie akkoord  

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ondersteunt haar leden in de ontwikkeling van preventiebeleid en bij het halen van doelen uit het Nationaal Preventieakkoord. Belangrijke afspraak is dat in 2025 de ziekenhuizen in Nederland rookvrij zijn. Om leden hierbij te helpen is de NVZ lid van de werkgroep Rookvrije Zorg. Samen met de Alliantie Voeding in de Zorg vraagt de NVZ meer aandacht voor gezonde voeding in ziekenhuizen en andere zorginstellingen.  


Doelstellingen  

De NVZ streeft naar het bevorderen van preventie en naar structurele inbedding van preventie in alle sectoren van de zorg en welzijn. Onze inzet op hoofdlijnen:   

  1. Landelijke inzet op gezond gedrag. Denk hierbij aan het stimuleren van gezonde voeding en een gezonde omgeving.    

  1. Preventie door de hele zorgketen. De samenwerking tussen het sociaal domein en zorg is essentieel voor preventie heen. In de komende jaren willen wij deze samenwerking versterken.  

  1. Handelingsperspectief voor zorgprofessionals. Juist op het moment dat een patiënt in het ziekenhuis is, staat hij vaak open voor levensstijladvies en is dit dus het ideale moment om preventie onder de aandacht te brengen. Hier moet meer ruimte voor komen.  

  1. Wetenschappelijk onderzoek over preventie. Door middel van wetenschappelijk onderzoek in algemene en topklinische ziekenhuizen kan praktijkrelevante kennis over wat werkt worden gegenereerd.    

  1. Duurzame financieringsvormen. Haal drempels in het preventiebeleid weg. Zorg voor een structurele financiering. Een bekostiging gebaseerd op populaties en niet afhankelijk van productienormen. 

Meer weten? 

Op de volgende plekken vindt u meer informatie over de standpunten en activiteiten van de NVZ op het gebied van passende bekostiging:  

Contact
Afbeelding
Patricia Vlasman

Patricia Vlasman

beleidsadviseur