IZA Digitaliseringsroutekaart medisch-specialistische zorg geactualiseerd

Nieuws

De IZA Digitaliseringsroutekaart voor de medisch-specialistische zorg is geactualiseerd. De routekaart brengt de IZA-doelstellingen in kaart voor organisaties in de medisch-specialistische zorg. Ze geeft duiding en focus aan deze doelen. Zo kunnen de instellingen de doelstellingen opnemen in hun jaarplannen, meerjarenstrategie en investeringsplannen. Op die manier werkt de sector medisch-specialistische zorg toe naar passende hybride zorg.

Concreter

De actualisatie gebeurde onder meer naar aanleiding van de bijeenkomst ‘IZA Digitaliseringsroutekaart in actie: concrete stappen’. Daar bogen ruim honderd experts van umc’s, ziekenhuizen en zelfstandige klinieken, samen met de IZA-partijen NVZ, NFU, ZKN, V&VN, FMS, ZN en het ministerie van VWS, vertegenwoordigers van epd-leveranciers en organisaties als DHD - Zorg voor data, Nictiz, en VZVZ zich over de vraag hoe de routekaart nog concreter gemaakt kon worden.

Nuttig

Een erg nuttige bijeenkomst, was de mening van alle deelnemers. Vooral omdat ‘the whole system in the room’ was. Door met elkaar in gesprek te gaan en plannen te maken, komt de beweging naar gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid op gang.
Duidelijke keuzes
Een belangrijke conclusie van de sessie van 19 april: landelijke keuzes op het gebied van digitalisering in de medisch-specialistische zorg moeten duidelijker gecommuniceerd worden naar instellingen. Het gaat daarbij om de keuzes die gemaakt zijn rondom eenheid van taal, een landelijk dekkend netwerk en generieke functies. Deze functies zijn nodig om systemen met elkaar te laten communiceren en gegevens uit te wisselen. Ook het belang en de urgentie van deze keuzes moeten sterker en breder gecommuniceerd worden. Op dit moment worden veel oplossingen beproefd die dit jaar of komend jaar technisch klaar zijn voor implementatie. De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) en verschillende NEN-normen zullen zorginstellingen verplichten om oplossingen in te zetten die hiermee in lijn zijn. 

Urgentiebesef

NVZ-bestuurder Susanne van Vegten, bestuursvoorzitter van Merem Medische Revalidatie en betrokken bij de het Informatieberaad Zorg en het Digitaal Transitie Orgaan: "De zorginstellingen staan de komende jaren met elkaar voor een enorme opgave. Alleen samen kunnen we deze routekaart realiseren en succesvol zijn. Het is belangrijk dat ziekenhuizen rekening houden met de capaciteit - in mensen en middelen - die nodig is voor implementatie van eenheid van taal, zoals de invoering van SNOMED via de DHD Verrichtingenthesaurus, een landelijk dekkend netwerk zoals CumuluZ en generieke functies zoals Mitz, waarmee burgers aan kunnen geven wie hun zorggegevens mogen uitwisselen. Ook is het essentieel om te starten met de technische voorbereiding hiervan. Alleen op die manier kunnen we zorgen dat de juiste informatie beschikbaar is in het zorgproces, voorkomen we fouten en hoeven medisch specialisten informatie niet meer over te typen van bijvoorbeeld de huisarts. Dit scheelt veel tijd!"

Cross-sectorale blik

Op 19 april werd niet alleen gekeken naar de verfijning van de routekaart op basis van nieuwe inzichten. De deelnemers benoemden ook wat er nog meer nodig is om digitalisering te bevorderen. Zo moet de nadruk niet op de medisch-specialistische zorg liggen: er is een cross-sectorale blik nodig. Daarnaast is er behoefte aan landelijke keuzes en snelle duidelijkheid daarover, bijvoorbeeld als het gaat om het landelijke programma Implementatie Generieke Functies. Ook is er financiering nodig voor de implementatie in organisaties van bijvoorbeeld eenheid van taal, een landelijk dekkend netwerk of generieke functies rondom identificatie en autorisatie. Zorginstellingen gaven daarnaast aan een handreiking nodig te hebben in de vorm van self assessments om te bepalen waar zij nu staan en wat zij nog moeten doen om aan alle verplichtingen te voldoen. En leeft er bij deelnemers de vraag om meer samenhang tussen de landelijke programma's en oplossingen.

 


Belangrijkste wijzigingen in de geactualiseerde versie

Eenheid van taal

  • De oproep op gegevensuitwisseling en standaardisatie op te nemen in de jaarplannen en je aan te melden bij DHD of NVZ voor implementatie-ondersteuning SNOMED.

Generieke functies

  • Actuele informatie toegevoegd over landelijke trajecten en de bijbehorende tijdlijnen voor zover bekend
  • Acties voor zorginstellingen aangevuld en aangescherpt op basis van de workshops van 19 april 2024
  • Lokalisatie is nieuw toegevoegd

Landelijk dekkend netwerk

  • Nadrukkelijke oproep om aan te sluiten bij het Twiin afsprakenstelsel voor de verbinding van infrastructuren

Lees meer over