Vacature Geschillencommissie Ziekenhuizen – Algemeen chirurg

De NVZ zoekt met spoed een algemeen chirurg als commissielid voor de Geschillencommissie Ziekenhuizen.
 
Per 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. Op grond van deze wet dienen zorgaanbieders per 1 januari 2017 te beschikken over een klachtenregeling en een klachtenfunctionaris. Tevens dienen zorgaanbieders zich aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie die hoofdzakelijk in tweede aanleg juridisch bindende uitspraken doet over de klachtafhandeling van een zorgaanbieder. De geschilleninstantie is op grond van de Wkkgz ook bevoegd schadevergoedingen toe te kennen tot maximaal € 25.000,-.
 
De Nederlandse Vereniging van ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Patiëntenfederatie Nederland en het LSR, landelijk steunpunt (mede)zeggenschap, hebben gezamenlijk de Geschillencommissie Ziekenhuizen ingesteld en hebben hiertoe een overeenkomst gesloten met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) te Den Haag. De Geschillencommissie Ziekenhuizen oefent haar werkzaamheden uit op basis van het Reglement Geschillencommissie Ziekenhuizen en is alleen toegankelijk voor leden van de NVZ en de NFU.
 

Samenstelling

De Geschillencommissie Ziekenhuizen bestaat uit drie leden. Eén lid wordt voorgedragen door de patiëntenorganisaties Patiëntenfederatie Nederland en het LSR, één lid wordt voorgedragen door de brancheorganisaties NVZ en NFU, en er is een onafhankelijk voorzitter afkomstig uit de rechterlijke macht. De leden worden benoemd door het bestuur van de SGC. De Geschillencommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris (jurist) in dienst bij de SGC. De ambtelijk secretaris draagt zorg voor het verzamelen en verspreiden van alle relevante stukken, diverse correspondentie, vergaderplanningen en het opstellen van de uitspraak van de Geschillencommissie.
 

Werkzaamheden 

De werkzaamheden van de commissieleden bestaan uit het voorbereiden van een geschil, het bijwonen van hoorzittingen en het (kort) ‘raadkameren’ na afloop van een zitting. De zitting van de Geschillencommissie vindt plaats afhankelijk van het aantal lopende geschillen. De zittingsduur bedraagt gemiddeld drie uur. Eén tot twee keer per jaar vindt er een evaluerend commissieoverleg plaats met alle leden en voorzitters. De exacte vergaderlocaties zijn nog niet bekend. De vergaderingen en hoorzittingen vinden plaats in de volgende regio’s: 
Alkmaar/Amsterdam; 
Rotterdam/Den Haag/Utrecht; 
Breda/Middelburg/Goes; 
Eindhoven/Maastricht; 
Arnhem/Zwolle/Groningen; 
Hengelo/Enschede.
 

Profiel kandidaten

De NVZ en NFU zijn op zoek naar (para)medici van diverse specialismen die de functie van commissielid willen bekleden en die voldoen aan onderstaand profiel.
 

Het commissielid:

is een gerenommeerde professional met gezag en handelt conform de KNMG-richtlijnen (o.m. gedragsregels voor artsen);
is BIG-geregistreerd (maximaal drie jaar niet meer als arts werkzaam);
heeft minimaal vijf jaar ervaring in een (academisch) ziekenhuis op zijn/haar vakgebied;
is in staat om discipline-overstijgend te denken;
heeft oog voor zowel het patiënten- als het professionele perspectief;
heeft ervaring of affiniteit met klachtenbehandeling;
is in staat om een genuanceerd/objectief oordeel te vormen;
heeft oog voor het bewaken van de lijn van de commissie;
heeft bij voorkeur affiniteit met digitaal werken, mede met het oog op mogelijk toekomstige virtuele zittingen;
is ruim beschikbaar (minimaal 1x per 5/6 weken);
beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
bekleedt geen functie binnen de bestuurlijke gremia van de NVZ of NFU.  
 

Zittingstermijn/vacatievergoeding

Het lid wordt de eerste keer benoemd tot het eind van het jaar volgend op het jaar van benoeming. Daarna wordt het lid telkens voor vier jaar benoemd. De vacatievergoeding bedraagt € 145,25 per zitting (dagdeel), en voor het bijwonen van commissieoverleg 
€ 123,25. De vergoedingen zijn inclusief alle voorbereidingen. Voor reiskosten wordt € 0,28 p/km vergoed of kosten openbaar vervoer eerste klas.
 
Graag uw reactie sturen naar Trudy Boshuizen, t.boshuizen@nvz-ziekenhuizen.nl