Jaaroverzicht 2017

U leest in ons online jaaroverzicht de belangrijkste resultaten die de NVZ voor haar leden het afgelopen jaar heeft bereikt.

KiPZ gaat door!

Via de subsidieregeling ‘Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg’ (KiPZ) kunnen algemene ziekenhuizen en categorale instellingen een extra impuls geven aan het opleiden, bij- en nascholen van medewerkers. De NVZ faciliteert haar leden hierbij met bijeenkomsten, workshops, handreikingen en een platform voor kennisdeling.
 
De ontwikkelingen en uitkomsten van de KiPZ-regeling worden zichtbaar gemaakt in de KiPZ-monitor. Een belangrijke uitkomst is onder meer dat het strategisch opleidingsbeleid steeds meer is verankerd in de financiële- en beleidscyclus.
 
Halverwege 2017 besluit de minister dat de KiPZ-regeling in ieder geval met één jaar wordt verlengd. Op 4 juli 2017 wordt dit besluit gepubliceerd in de Staatscourant.
 

Noodzaak tot uitbreiding opleidingscapaciteit

De NVZ organiseert op 9 januari 2017, samen met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en het Capaciteitsorgaan, een bijeenkomst voor alle ziekenhuizen over een forse, noodzakelijke uitbreiding van de opleidingscapaciteit van paramedisch personeel en gespecialiseerde verpleegkundigen. Deze noodzaak blijkt uit de nieuwe ramingen van het Capaciteitsorgaan. Tegelijkertijd verschijnen in de media steeds meer signalen over (dreigende) tekorten aan paramedisch personeel en gespecialiseerde verpleegkundigen. Tijdens de goedbezochte bijeenkomst krijgen deelnemers uitleg over de werking van het Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO) en de berekening en webtool van het Capaciteitsorgaan.
 

Landelijk congres Horizontaal Toezicht Zorg

Secretaris-Generaal Erik Gerritsen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) opent de eerste editie van het landelijke congres Horizontaal Toezicht Zorg op woensdag 12 april 2017. Horizontaal Toezicht bevordert het correct registreren en declareren via één gezamenlijk landelijk raamwerk binnen de medisch specialistische zorg. Dit leidt tot verlichting van de administratieve lasten en minder controlewerkzaamheden. Naast een gezamenlijke visie en implementatiestrategie bevat het raamwerk ook een aantal producten die de daadwerkelijke invoering ondersteunen. De NVZ organiseert het congres samen met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).
 

Implementatieprogramma Beslist samen! van start

In 10 ziekenhuizen en 2 universitaire medische centra gaat op 1 maart 2017 het implementatieprogramma Beslist Samen! van start. Beslist Samen! is een programma waarin zorgverlener en patiënt samen beslissen welke zorg het beste past. 
 
De deelnemende ziekenhuizen en umc’s implementeren samen beslissen versneld, met subsidie van het Zorginstituut Nederland (ZiN). De ontwikkelde kennis binnen dit project wordt met andere ziekenhuizen gedeeld. Het samenwerkingsproject duurt ongeveer een jaar. Daarna zal de toepassing van samen beslissen binnen de ziekenhuizen verder worden uitgebreid. 
 

Minister tekent VIPP-regeling 2

Het uitgangspunt van het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional (VIPP) is dat in 2020 alle Nederlanders digitaal toegang hebben tot hun eigen medische gegevens. Op 14 juli 2017 plaatst minister Schippers haar handtekening onder de subsidieregeling 'VIPP-2'. Dit betekent dat, na de ziekenhuizen, ook overige instellingen die medisch specialistische zorg leveren, kunnen deelnemen aan VIPP. 
 
Een andere belangrijke stap in de VIPP-regeling is de ontwikkeling van een online monitor. In de monitor is in één oogopslag te zien hoe ver de deelnemende instellingen zijn bij het halen van de doelstellingen. Zodra een instelling één van de doelstellingen heeft behaald, wordt deze getoetst door een EDP/IT-auditor. Bij akkoord ontvangt de deelnemer een deel van de gedane investering terug. Elk kwartaal verschijnen nieuwe resultaten.
 

Akkoord over gezamenlijke aanpak dure geneesmiddelen 

De NVZ heeft, samen met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN), in een intentieverklaring afgesproken om samen te werken bij de inkoop van dure geneesmiddelen. Bij de voorbereiding van de samenwerking zijn ook de (vertegenwoordigers van) patiënten, medisch specialisten en ziekenhuisapothekers betrokken. 
 
Door het akkoord kan er beter worden onderhandeld met de farmaceutische industrie, zodat dure geneesmiddelen nu, en op de lange termijn, beschikbaar blijven voor patiënten die hierop zijn aangewezen.
 

Nieuwe Cao Ziekenhuizen definitief

Alle bij de cao-onderhandelingen betrokken partijen stemmen in juli 2017 in met het voorliggende principeakkoord. Hiermee is de Cao Ziekenhuizen 2017-2019 een feit. Cao-partijen maken ook afspraken over het generatiebeleid dat op 1 januari 2018 zal worden ingevoerd. Hierdoor kunnen oudere medewerkers er voor kiezen om op vrijwillige basis minder uren te werken. 
 

Akkoord afspraken AMS 2018

Op 30 oktober 2017 wordt een definitief akkoord bereikt over de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialist (AMS) met de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS).
 
Het totaalpakket aan afspraken omvat de doorvertaling pensioenaftopping, beëindiging en overgangsrecht Variflex-regeling en de doorvertaling van de Cao Ziekenhuizen naar de AMS. De nieuwe AMS treedt officieel in werking op 1 januari 2018.
 

Leden stemmen in met afspraken Bestuurlijk Hoofdlijnen Akkoord 2018

Tijdens de Algemene Vergadering van 10 mei 2017 stemmen de NVZ-leden in met het addendum 2018 op het Bestuurlijk Hoofdlijnen Akkoord 2014-2017. Hiermee is er tijdig duidelijkheid gekomen over de financiële kaders voor 2018 en is een groeiruimte overeengekomen van 1,6%. Vanwege doorlopende taakstellingen komt dit neer op een effectieve groeiruimte van 1,4%. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de loon- en prijsbijstelling, de KIPZ-gelden en substitutie.
 

Eenduidige codering medische hulpmiddelen

Op verzoek en onder regie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komen in juni 2017 afspraken tot stand over eenduidige codering van medische hulpmiddelen. Met de elektronische codering is voortaan altijd duidelijk bij welke patiënt, welk medisch hulpmiddel is gebruikt, waardoor de patiëntveiligheid verbetert.
 
De hele keten, van productie tot gebruik bij de patiënt, is betrokken bij de totstandkoming van deze afspraken. Om leden te ondersteunen bij de implementatie organiseert de NVZ een aantal malen een driedaagse Masterclass Implantatenregistratie.
 

Ziekenhuis in cijfers

Ziekenhuiszorg in cijfers, zo luidt de titel van het jaarlijkse brancherapport van de NVZ, dat dit keer in de vorm van een website verschijnt. Uit onderzoek blijkt dat ziekenhuizen de komende jaren flink in ICT moeten investeren om de groeiende vraag naar ziekenhuiszorg aan te kunnen. 
 
Steeds meer ziekenhuiszorg kan thuis worden verleend. Dat is niet alleen prettiger, maar ook beter voor de patiënt. Hiervoor zijn echter wel flinke ICT-investeringen nodig en ook de kosten voor ICT-beveiliging lopen in hoog tempo op. Tegelijkertijd staan de financiële resultaten van de ziekenhuizen onder druk. 
 

Campagne ZEKER geeft aandacht aan cybersecurity 

In de week van 2-13 oktober 2017 lanceert de NVZ samen met GGZ-Nederland de campagne ZEKER. Met deze campagne wordt aandacht gevraagd voor privacybescherming en informatieveiligheid binnen zorginstellingen. De campagne wijst medewerkers op het belang van informatiebeveiliging in de zorg en geeft medewerkers handvatten hoe om te gaan met gevoelige informatie.           
 
Het is de derde keer dat de NVZ de awarenesscampagne Zeker organiseert. In totaal doen 80 ziekenhuizen en 50 GGZ-instellingen mee met de campagne.
 

Imago-onderzoek ziekenhuizen: Patiënten hebben veel vertrouwen in hun ziekenhuis

Nederlandse ziekenhuizen hebben een sterk imago en een goede reputatie. Deze conclusie spreekt uit de uitkomsten van het tweejaarlijkse imago-onderzoek van de ziekenhuissector onder ruim 12.000 patiënten en consumenten. Het onderzoek wordt in april en mei 2017 gehouden. 
 
Op nvz-zorgimago.nl staan de belangrijkste resultaten van het onderzoek op een rij. Ook staan de belangrijkste conclusies in het winternummer van NVZ Effect, het nieuwe NVZ-magazine.
 

Nieuwe website VMSzorg: bron van kennis over patiëntveiligheid

In de week van de patiëntveiligheid start de NVZ samen met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra een nieuwe website over patiëntveiligheid: VMSzorg.nl.

VMSzorg bevat praktische informatie over patiëntveilig werken in ziekenhuizen. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan actuele thema’s, zoals medicatieoverdracht en medische technologie. De gebruikers van de website worden actief uitgenodigd om de informatie te beoordelen en eventueel aan te vullen. Zo houden professionals in ziekenhuizen samen hun kennis actueel.
 

NVZ bereidt leden voor op komst AVG

Vooruitlopende op de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 ontwikkelt de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) een standaard modelverwerkersovereenkomst. Het model is ontwikkeld in nauwe samenwerking met zorgorganisaties, leveranciers en deskundigen. 
 
Het sluiten van een verwerkersovereenkomst is wettelijk verplicht als een zorgaanbieder een derde partij inschakelt die persoonsgegevens verwerkt namens de zorgaanbieder. Verder zijn ziekenhuizen verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) te hebben. Deze rol van interne toezichthouder, als verlengde arm van de wettelijke toezichthouder AP, is nieuw en vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Daarom organiseert de NVZ verschillende masterclasses voor toekomstige FG’s en richt een kennisgroep in op NVZ-kennisnet, het kennisdeelplatform voor leden.