NVZ Jaaroverzicht 2016

U leest in ons online jaaroverzicht de belangrijkste resultaten die de NVZ voor haar leden het afgelopen jaar heeft bereikt.
 
 
 

NVZ presenteert agenda voor de toekomst

17 februari 2016

Op 17 februari 2016 ontvangt minister van VWS, Edith Schippers, het Strategiedocument ‘Zorg voor 2020’  uit handen van NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy. ‘Zorg voor 2020’ belicht negen actuele thema’s. Naast ICT en de positie van de patiënt worden ‘meer inzicht met minder registratie’, ‘dure medicatie’ en ‘gezondheidsvaardigheden’ als strategische thema’s genoemd voor de komende jaren. Yvonne van Rooy: "Dit document is een bron van informatie voor onze leden om te gebruiken voor de keuzes die zij in hun eigen instellingen gaan maken. Voor onze relaties geeft Zorg voor 2020 inzicht in de dynamische ontwikkelingen en vooral in de geweldige mogelijkheden in onze sector."
 

Ruim voldoende voor ziekenhuizen

12 april 2016

Net als in 2013 waarderen Nederlanders de ziekenhuizen met een 7,4. Deze hoge waardering blijkt uit het tweede imago-onderzoek dat Newcom houdt in opdracht van de NVZ onder zorgconsumenten. De tevredenheid stijgt zelfs naar een 7,9 wanneer er persoonlijk contact is geweest met een ziekenhuismedewerker. 
 

Ziekenhuizen openbaren resultaten borst- en darmkanker

25 mei 2016

Het NVZ-Kwaliteitsvenster wordt uitgebreid met behandelresultaten voor borst- en darmkanker. Hiermee zetten ziekenhuizen een nieuwe stap in het transparant maken van zorg. Yvonne van Rooy: “Patiënten met borst- of darmkanker kunnen voortaan online informatie bekijken over aandoeningen die voor hen relevant zijn.”
 
 

Geschilleninstantie zorgcontracten van start

6 juni 2016

De Geschilleninstantie Zorgcontractering wordt in het leven geroepen. Maar liefst 25 zorgpartijen, waaronder de NVZ, hebben gezamenlijk gewerkt aan de totstandkoming van deze instantie. Tijdens een feestelijke bijeenkomst ondertekenen alle partijen het convenant voor instelling van de geschilleninstantie. Daarna ontvangt minister van VWS, Edith Schippers, het convenant
 

Tweede druk Convenant Medische Technologie

26 augustus 2016

Er verschijnt een tweede druk van het Convenant Medische Technologie. Deze versie is een vervolg op de eerste versie uit 2011. Sinds de eerste druk zijn praktijkervaringen gebruikt om artikelen te verduidelijken en aan te vullen. Doel van deze tweede druk is een betere ondersteuning van de implementatie en toepassing van het convenant. Om leden handreikingen te bieden bij de praktische toepassing van het convenant, organiseert de NVZ trainingen die goed worden bezocht en in 2017 worden herhaald.
 

Campagne ‘Zeker’ voor zorginstellingen

3 oktober 016

De NVZ doet opnieuw mee met de succesvolle campagne ‘ZEKER’ over informatiebeveiliging. Ziekenhuizen en categorale instellingen wijzen hiermee hun medewerkers op het belang van informatiebeveiliging. De landelijke Alert Online campagne richt zich op het midden- en kleinbedrijf. De NVZ ontwikkelt daarom passend informatiemateriaal voor medewerkers in zorginstellingen. 
 

 “IN ZORGINSTELLINGEN WORDEN GEVOELIGE GEGEVENS VERWERKT EN UITGEWISSELD. VEILIG EN VERANTWOORD OMGAAN MET DEZE GEGEVENS IS VAN GROOT BELANG” 

NVZ-directeur Margot van der Starre
 

Akkoord bereikt over aanlevering kwaliteitsgegevens

4 oktober 2016

De NVZ heeft een akkoord bereikt met Zorginstituut Nederland en andere brancheorganisaties over de aanlevering van kwaliteitsgegevens. NVZ-directeur Margot van der Starre: “Met dit akkoord is een belangrijke eerste stap gezet in het verminderen van de kwaliteitsuitvragen en het stroomlijnen van het aanleverproces. Doel is om te komen tot meer zinvolle kwaliteitsinformatie over de zorg.” De kwaliteitsgegevens worden gebruikt voor bijvoorbeeld zorginkoop door zorgverzekeraars of kwaliteitsinformatie voor zorgconsumenten.
 

NVZ doet mee met ‘Samen beslissen’

6 oktober 2016

Samen beslissen door arts en patiënt over de meest geschikte behandeling gebeurt steeds meer, maar kan nog beter. De Federatie van Medisch Specialisten (FMS), Patiëntenfederatie Nederland, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de NVZ lanceren op 4 oktober 2016 de campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’. Minister van VWS, Edith Schippers, geeft hiervoor het startsein. Alle ziekenhuizen in Nederland kunnen zich aansluiten bij de campagne. Het hoofddoel is artsen en patiënten nog bewuster te maken van het belang samen te beslissen over de meest geschikte behandeling voor de patiënt. Op de speciale website kunnen artsen en patiënten adviezen en tips vinden. 
 

Digitaal toegang tot medische gegevens met VIPP-programma 

6 oktober 2016

De rol van de patiënt in het eigen zorgproces verandert. De patiënt wordt steeds meer een partner voor zorgprofessionals en het ziekenhuis, met ICT als aanjager. In het visie-document ‘Zorg voor 2020’ heeft de NVZ de thema's ‘de patiënt als partner’ en ‘ICT zorgt met u mee’ als belangrijke ontwikkelingen benoemd. Om ziekenhuizen te helpen dit te realiseren, heeft de NVZ het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional (VIPP) ontwikkeld. Het uitgangspunt is dat alle Nederlanders in 2020 digitaal toegang hebben tot hun eigen medische gegevens. 
 

Samenwerking in landelijk project ‘Horizontaal toezicht’

29 november 2016

De NVZ, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) hebben in april een convenant getekend voor een betere, gezamenlijke aanpak van de rechtmatigheidscontrole van medisch-specialistische zorg. Dit is noodzakelijk vanwege de steeds zwaarder geworden controlelast voor zowel ziekenhuizen als zorgverzekeraars. De drie partijen starten in november een speciale themawebsite Horizontaal Toezicht Zorg, waar belangstellenden de ontwikkelingen kunnen volgen.
 

NVZ jubileumcongres 'Patiënt in 2020; mijn zorg?!'

1 december 2016

Vanwege het 25-jarig bestaan van de NVZ wordt op 1 december 2016 een jubileumcongres georganiseerd voor leden en relaties. Het centrale thema van dit congres is de rol van de patiënt in 2020, ofwel de patiënt als partner. Een feestelijke dag, op een unieke locatie, met inspirerende sprekers en verschillende workshops. Bezoekers doen deze dag nieuwe inspiratie op en delen goede praktijkvoorbeelden met elkaar. 
 

Brancherapport: '25 jaar patiënt in beeld'

2 december 2016

In het jaarlijkse brancherapport van de NVZ ligt de focus dit keer op de patiënt. Niet alleen aspecten van de patiënt anno 2016 komen naar voren, maar ook de verschillen ten opzichte van 25 jaar geleden. 
Verder laat het rapport zien dat het aantal ziekenhuizen in Nederland sinds 1972 is afgenomen van 261 naar 102. Het aantal ziekenhuislocaties is veel groter dan het aantal ziekenhuizen: 120 ziekenhuislocaties met daarnaast nog 111 buitenpoliklinieken. Daarmee is het aanbod in 25 jaar een stuk gevarieerder geworden.
 
 

 "ER IS DUS MEER DAN OOIT SPRAKE VAN CONCENTRATIE, MAAR OOK VAN ZORG DICHTBIJ DE PATIENT IN DE BUURT"

NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy
 

Nieuwe Governancecode Zorg 2017 

15 december 2016 

Yvonne van Rooy biedt als voorzitter van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) cliëntenorganisaties de nieuwe Governancecode Zorg 2017 aan. Dit gebeurt op 15 december 2016 tijdens een feestelijke bijeenkomst. De nieuwe code sluit aan op belangrijke ontwikkelingen in de zorgsector en de jongste inzichten op het gebied van governance. 
 

Akkoord Pensioenaftopping gesloten 

19 december 2016

Na lange onderhandelingen bereiken de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), werknemersorganisatie FBZ, de Federatie Medisch Specialisten en de NVZ een principeakkoord over de pensioenaftopping