Jaaroverzicht 2015

In het jaaroverzicht staan de belangrijkste resultaten die de NVZ voor haar leden het afgelopen jaar heeft bereikt.

 

'IN 2015 DEELDEN ONZE INSTELLINGEN ACTIEF HUN KENNIS EN GOEDE VOORBEELDEN, BIJVOORBEELD OP HET GEBIED VAN INNOVATIE.'

NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy

 

Invitational Conference ‘Krachtig innoveren’

4 februari

Op 4 februari 2015 organiseert de NVZ een invitational conference met ‘Krachtig innoveren’ als centraal thema. Maar liefst 250 bestuurders van ziekenhuizen en categorale instellingen en relaties worden in Tivoli/Vredenburg geïnspireerd om bouwstenen voor innovatie te verzamelen. Hiermee kunnen ziekenhuizen hun innovatiebeleid vormgeven en zo de organisatie toekomstbestendig maken.

De Nederlandse ziekenhuizen staan immers voor de uitdaging om de zorg zowel beter als doelmatiger te maken. En dat tegen de achtergrond van de toenemende vergrijzing en de stijgende vraag naar zorg. Door beschikbaarheid van medische informatie worden patiënten mondiger en kritischer. Zij willen graag zelf de regie over hun zorgproces. Dat vraagt om krachtige innovaties, niet alleen op het gebied van E-health maar ook op het gebied van sociale en organisatorische innovaties. Een aantal aansprekende praktijkvoorbeelden wordt tijdens de invitational conference gepresenteerd.

Ook wordt het brancherapport ‘Zorg innoveert’ gelanceerd en hieruit blijkt dat ondanks de invoering van prestatiebekostiging en een nieuw bekostigingssysteem ziekenhuizen goed hebben gepresteerd. Ze zijn er zelfs in geslaagd de beste zorg in Europa te blijven leveren. Een belangrijke conclusie uit het rapport is behoefte aan stabiliteit om deze financiële prestaties te kunnen blijven leveren. Dat biedt de mogelijkheid om de komende jaren stevig te investeren in innovatieve zorg.

 

'DE CURATIEVE SECTOR IS BIJ UITSTEK DE WERKPLAATS WAAR INNOVATIES ONTSTAAN EN UITGETEST WORDEN.'

 

Nieuwe Cao Ziekenhuizen een feit

31 maart

Op 31 maart 2015 is de nieuwe Cao Ziekenhuizen een feit. De leden van de NVZ en de vakorganisaties FNV, CNV Zorg & Welzijn, FBZ en NU’91 hebben het cao-akkoord voor de branche ziekenhuizen bekrachtigd. Aan het akkoord ging een lange onderhandelingsperiode vooraf. De nieuwe cao heeft een looptijd van 34 maanden tot 1 januari 2017.

Met dit akkoord investeren sociale partners in opleiding en employability van alle medewerkers in de branche. Om de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ontwikkeling van medewerkers te benadrukken, is het nu ook expliciet mogelijk om uit het Persoonlijk Levensfase Budget uren in te zetten voor scholingsactiviteiten. Het akkoord voorziet in een structurele loonsverhoging van 1,5 procent in 2015 en 1,5 procent in 2016. Daarnaast ontvangen de medewerkers twee keer een eenmalige uitkering.

Verder zijn de vakbonden uiteindelijk akkoord gegaan met het voorstel van de NVZ om de huidige wachtgeldregeling om te zetten in een activeringsregeling. De NVZ wil met deze verandering medewerkers zoveel mogelijk perspectief geven op ander werk in geval van onvrijwillige werkloosheid. Ook is afgesproken dat de onregelmatigheidstoeslag tijdens opname van vakantie-uren vanaf 2015 wordt doorbetaald. Het totale akkoord biedt een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden voor de 200.000 medewerkers in de ziekenhuizen, revalidatiecentra en overige categorale instellingen. De NVZ meent hiermee een goede basis te hebben om haar positie als aantrekkelijke werkgever te behouden.

 

Het beste ziekenhuispersoneel van de toekomst

9 juni

Op 9 juni 2015 vindt het KiPZ-congres ‘Het beste ziekenhuispersoneel van de toekomst’ plaats, voor opleidingsadviseurs, P&O-hoofden en leerhuismanagers van zorginstellingen. Ziekenhuizen bereiden zich voor op de zorgvraag in 2020. Dit vraagt om een stevige impuls in de kwaliteit van medewerkers. Het gebruik van de subsidieregeling ‘Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg’ (KiPZ) maakt dit mogelijk. Tijdens het congres lopen interactie en innovatie als een rode draad door de dag. Zo wordt de congresbezoekers met behulp van een interactieve tool gevraagd een mening te geven of een vraag te stellen. Ook krijgen zij een voorproefje van de eerste resultaten van het KiPZ-project. Bezoekers  leren deze dag hun eigen visie op patiëntenzorg te realiseren en nemen kennis van de nieuwste leermethoden.

Verder is er een inhoudelijk workshopprogramma. En voor nog meer inspiratie zijn er verschillende optredens die uitnodigen tot out-of-the box denken. Met tal van ideeën en goede voorbeelden gaan de ruim honderd deelnemers aan het einde van de dag naar huis. In oktober komt de eerste monitorrapportage KiPZ uit. Deze rapportage bevat een analyse van alle strategische opleidingsplannen en jaarverslagen Kwaliteitsimpuls van de deelnemende instellingen. Dit biedt een overzicht van de gekozen opleidingsstrategieën en de start van het realiseren daarvan.

NVZ-onderzoek over dure medicijnen

11 juni

In juni presenteert NVZ de uitkomsten van een onderzoek onder leden over de financiering van dure geneesmiddelen door ziekenhuizen. Uit de enquête blijkt dat het huidige bekostigingssysteem van dure medicatie dringend aan vernieuwing toe is. Er bestaat nu veel variatie in contractafspraken tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Vaak vallen de kosten onder de plafondafspraak met doorleverplicht of aanneemsom en moeten ziekenhuizen fors toeleggen op de kosten van dure medicatie. Maar liefst tachtig procent van de ziekenhuizen levert meer dure medicijnen aan haar patiënten dan dat ze vergoed krijgen. Het bedrag dat niet vergoed wordt, varieert van enkele tonnen tot € 4 miljoen per ziekenhuis per jaar. Een onhoudbare situatie, want ziekenhuizen kunnen de financiële risico’s van nieuwe, veelal zeer dure medicatie niet alleen dragen. Door de vrije instroom van nieuwe dure medicijnen in het verzekerde pakket, knelt het systeem.

De NVZ vindt een apart (voldoende) financieel kader voor dure geneesmiddelen noodzakelijk om aan de toekomstige vraag van dure medicijnen te kunnen voldoen. Daarbij is vergoeding van dure medicijnen op basis van nacalculatie door de verzekeraars noodzakelijk. Belangrijk is dat patiënten hier niet onder lijden en de dure geneesmiddelen die ze nodig hebben, ook kunnen krijgen. De financiering van dure geneesmiddelen is een landelijk probleem dat om een landelijke oplossing vraagt. De NVZ vindt dan ook dat ziekenhuizen, zorgverzekeraars, de farmaceutische industrie en de minister hierin allen verantwoordelijkheid hebben. Zowel doelmatig voorschrijven als onderhandelen over de prijs op Europees niveau kan bijdragen aan de oplossing. Onderzoek naar het anders organiseren van patenten en markttoelating moet uitwijzen hoe de prijsniveaus verder onder druk kunnen worden gezet.

 

'80 PROCENT VAN DE ZIEKENHUIZEN LEVERT MEER DURE MEDICIJNEN DAN VERGOED WORDT.'


Revalidatiecentra open over kwaliteit

29 juni

Op 29 juni 2015 lanceren Nederlandse revalidatiecentra hun Kwaliteitsvenster. Jos Dekkers, voorzitter van Dwarslaesie Organisatie Nederland en Elly van Gorp-Cloin bestuurslid van Hersenletsel.nl nemen het in ontvangst. Nadat ziekenhuizen hun kwaliteit van zorg in 2014 al zichtbaar maakten, volgen nu ook de revalidatiecentra in Nederland met het Kwaliteitsvenster voor revalidatie. Patiënten kunnen hier in één oogopslag de kwaliteit bekijken van een revalidatiecentrum of revalidatieafdeling van een ziekenhuis.

Revalidatie Nederland en de NVZ hebben dit venster samen met hun leden, patiënten en deskundigen ontwikkeld. In het online overzicht ziet men tien thema’s die informatie geven over de kwaliteit van revalidatiezorg. Voorbeelden zijn patiëntervaringen, aantal valincidenten, doorligwonden en het percentage mensen dat weer zelfstandig gaat wonen na revalidatie. Alle revalidatiecentra in Nederland en 18 revalidatie-afdelingen van ziekenhuizen doen mee met het Kwaliteitsvenster voor revalidatie en tonen het venster ook op hun website. Hierop staan onder andere de prestaties van de instelling ten opzichte van een landelijk gemiddelde en ten opzichte van een voorgaand jaar. Ook staat er een toelichting bij, zodat duidelijk wordt hoe de resultaten geïnterpreteerd kunnen worden. Sinds februari 2015 zijn de universitair medische centra ook aangesloten bij het venster.

Ziekenhuizen zetten stappen in transparantie

17 september

Het brancherapport ‘Zorg toont’ gaat in op een actueel thema binnen de zorg, namelijk de ontwikkeling van het zichtbaar maken van kwaliteit. Het gaat hierbij om de periode vanaf de Kwaliteitswet zorginstellingen in 1996 tot aan het Kwaliteitsvenster voor patiënten dat in 2014 werd gelanceerd.

De maatschappij vraagt om transparantie. Of het nu gaat om kwaliteit van zorg of om inzicht in administratieve processen: openheid hoort bij deze tijd. De afgelopen jaren hebben de Nederlandse ziekenhuizen stappen gezet om de kwaliteit van zorg zichtbaar en meetbaar te maken. Deze ontwikkeling gaat door, waarbij het noodzakelijk blijft om het belang van de patiënt goed mee te nemen. Zorginstellingen verzamelen veel gegevens om de kwaliteit en de veiligheid van de zorg inzichtelijk te maken en de zorg te verbeteren. Uit een inventarisatie van de NVZ blijkt dat zorginstellingen, afhankelijk van hun zorgaanbod, met meer dan honderd kwaliteitsregistraties te maken kunnen hebben. Vanzelfsprekend moet meer transparantie niet leiden tot meer, maar juist tot minder registratielast. Daar blijft de NVZ zich sterk voor maken.
 

Bron: IGZ/ZiZo 2008-2012


Koersboek geeft visie op oncologische netwerken

8 oktober

Het Koersboek “Oncologische netwerkvorming 2015-2020’ is bedoeld om professionals te inspireren bij de (door-)ontwikkeling van oncologische netwerken in hun regio. Op 8 oktober 2015 wordt het eerste exemplaar overhandigd aan Bas van den Dungen, Directeur-Generaal Curatieve Zorg bij het Ministerie van VWS. Het Koersboek is ontwikkeld door de Taskforce Oncologie, die bestaat uit de patiëntenbeweging Levenmetkanker, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS).

In het Koersboek geeft de Taskforce haar visie op de organisatie van toekomstbestendige oncologische zorg; samenwerken in regionale oncologische netwerken is hierbij noodzakelijk. Het Koersboek is een handreiking aan iedereen die betrokken is bij de oncologische zorg en bedoeld om hen verder op weg te helpen.

Uit de in het Koersboek opgenomen praktijkvoorbeelden blijkt dat betrokken professionals, van bestuurders en managers tot medisch specialisten, verpleegkundigen, huisartsen en paramedici, netwerkvorming samen op eigen en unieke wijze invullen. Het doel van de Taskforce is de vorming van comprehensive cancer networks te stimuleren en te ondersteunen. In deze netwerken worden gezamenlijke afspraken gemaakt over de inhoudelijke organisatie van de zorg, monitoring en continue kwaliteitsverbetering. Hiermee levert de Taskforce een bijdrage aan optimale oncologische zorg voor elke patiënt, ongeacht waar hij of zij binnenkomt in de zorg.

 

Campagne ZEKER over informatiebeveiliging

26 oktober

De campagne ZEKER die de NVZ op 26 oktober 2015  lanceert, stimuleert bewustwording en eigen verantwoordelijkheid bij het omgaan met gevoelige informatie. Zorginstellingen vergroten op deze manier het succes van informatiebeveiliging en dragen bij aan goede zorg. De campagne sluit aan bij de landelijke ‘Alert online’ campagne, een initiatief van overheid, bedrijfsleven en wetenschap (www.alertonline.nl). Alert online vindt jaarlijks plaats in het kader van ‘cyber security’.

De NVZ ontwikkelt voor medewerkers in zorginstellingen passend materiaal tijdens deze campagne, zoals een online tool, die beschikbaar is via www.zorgzekeren.nl. Daarnaast vullen managers een enquête in over digitale veiligheid. Het resultaat daarvan wordt tijdens de campagneperiode per instelling teruggekoppeld. Voor patiënten is de aandacht voor informatiebeveiliging merkbaar, onder andere door vragen die voortkomen uit privacywetgeving. Gevraagd wordt bijvoorbeeld of de patiënt per e-mail mag worden benaderd en of zijn of haar gegevens gebruikt mogen worden in het onderzoek.  Dit zijn privégegevens die je niet zonder toestemming zomaar mag gebruiken.

De campagne ZEKER was een groot succes; maar liefst 41 instellingen deden mee. Zelfs in de Tweede Kamer bleef de campagne niet onopgemerkt. Minister Schippers informeerde de Kamer over de wijze waarop de bescherming van patiëntgegevens in zorginstellingen wordt geborgd. Volgens haar stimuleerde de NVZ-campagne bewustwording en eigen verantwoordelijkheid bij het omgaan met gevoelige informatie.

 

‘HET VEILIG EN VERANTWOORD OMGAAN MET PRIVACYGEVOELIGE GEGEVENS DRAAGT BIJ AAN PATIENTVEILIGHEID EN GOEDE ZORG'.

 

Green deal voor ziekenhuizen

27 oktober

Om de verduurzaming in de zorg te versnellen, ondertekenen ruim 54 partijen op 27 oktober 2015 de Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’. De ondertekenaars, waaronder algemene Nederlandse ziekenhuizen en categorale instellingen, gaan kennis en ervaringen delen én een duurzame bedrijfsvoering hoger op de agenda zetten. Zorgaanbieders in Nederland zijn grootverbruikers van bijvoorbeeld energie, water en voedsel. Daardoor is hier veel winst te behalen.

Het Milieu Platform Zorg (MPZ) is de initiator van de Green Deal waar ook minister Edith Schippers van Volksgezondheid haar handtekening onder zette.

De ambitie van de ondertekenaars van de Green Deal is dat eind 2018 80% van de ziekenhuizen en 50% van de andere zorgaanbieders  een begin hebben gemaakt met systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Daarnaast spreken zij af om de bereikte resultaten inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld door toe te werken naar een betrouwbaar integraal duurzaamheidkeurmerk.

De NVZ heeft een samenwerking met Food & Biobased Research van Wageningen UR. Zij hebben een analyse patiëntmaaltijden ontwikkeld waarmee men de hoeveelheid voedsel die overblijft in instellingen in kaart brengt en kan reduceren om overschotten tegen te gaan. Zo werken veel ziekenhuizen al aan de verduurzaming van zorg.

 

AMBITIE: EIND 2018 HEEFT 80 PROCENT VAN DE ZIEKENHUIZEN EEN BEGIN GEMAAKT MET DUURZAME BEDRIJFSVOERING

 

NVZ lanceert kennisdeelplatform

1 december

Begin december lanceert de NVZ een kennisdeelplatform. Op het NVZ Kennisnet kunnen leden online samenwerken, kennis delen en ervaringen uitwisselen. Met dit platform wil de NVZ haar leden faciliteren om tijd- en plaatsonafhankelijk samen te werken, zowel met medewerkers van de NVZ als met andere collega’s uit hetzelfde vakgebied.

Op het NVZ Kennisnet komen professionals uit de lidinstellingen laagdrempelig met elkaar in contact om samen te werken aan thema’s die in de zorgbranche leven. Dit kan variëren van het plaatsen van praktijkvoorbeelden tot het starten van een werkgroep over innovatie of geboortezorg. Zonder tussenkomst van e-mail is het mogelijk vakgenoten direct te benaderen en samen aan projecten te werken.

Het NVZ Kennisnet komt voort uit de wens van NVZ-leden om kennis te delen. Met dit Kennisnet vervult de NVZ haar rol om voor alle leden een online platform te realiseren. Direct na de lancering groeit het aantal deelnemers zeer snel en blijkt het NVZ Kennisnet in een behoefte te voorzien. Het eerste kwartaal van 2016 telde Kennisnet al 1000 leden.