Ziekenhuizen

De ziekenhuisbranche bestaat uit organisaties die een samenhangend pakket van medisch-specialistische zorg bieden. Onder medisch-specialistische zorg wordt curatieve zorg en overige specialistische zorg voor onder meer chronisch en ongeneeslijk zieken verstaan. Met een samenhangend pakket wordt bedoeld dat in een organisatorische context het geheel van diagnostiek, behandeling, verpleging en verzorging kan worden geboden.

Naast ziekenhuizen zijn er nog meer instellingen voor medisch-specialistische zorg, in het bijzonder de zelfstandige behandelcentra (zbc’s) en de privéklinieken. Het verschil tussen beide voorzieningen is dat in een zbc zorg wordt geleverd waarop aanspraak bestaat op grond van de Zorgverzekeringswet. Het gaat daarbij om niet-spoedeisende, planbare zorg waarvoor de patiënt niet hoeft te worden opgenomen. Een zbc is altijd een samenwerkingsverband tussen twee of meer medisch specialisten.

Privéklinieken zijn alle andere vormen van private medisch-specialistische zorg, zoals niet-verzekerde zorg en eenmanspraktijken. Overigens kan het vóórkomen dat een zbc naast verzekerde ook niet-verzekerde zorg aanbiedt.

Hoeveel instellingen voor medisch specialistische zorg zijn er in Nederland?

  • Algemene ziekenhuizen: 83
  • Categorale ziekenhuizen: 22
  • Revalidatiecentra: 30
  • Universitair medische centra (UMC): 8 
  • Zelfstandige behandelcentra (zbc): 213
  • Privéklinieken: 106

Omzet ziekenhuisbranche
In grote lijnen bestaat de omzet van de ziekenhuizen uit drie delen: het A-segment, het B-segment en de andere opbrengsten. De omzet in het A-segment is gebudgetteerd. Voor het B-segment onderhandelen ziekenhuizen en verzekeraars over de prijzen van de DBC’s. De andere opbrengsten bestaan uit niet-gebudgetteerde zorgprestaties, subsidies uit het Opleidingsfonds zorg en overige opbrengsten.

Het A-segment en B-segment vormen de omzet van de geleverde zorg door ziekenhuizen. De totale omzet van algemene ziekenhuizen bedroeg in 2011 samen 13,7 miljard euro.

Personele omvang algemene ziekenhuizen
In 2012 werkten er 132.000 fte en 188.000 personen in de algemene ziekenhuizen (excl. zbc’s).

Meer info