Zorgcontractering en zorgverkoop

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars maken ieder jaar afspraken over de prijs en volume van de zorg die ziekenhuizen leveren aan patiënten. Deze afspraken worden, per ziekenhuis en per verzekeraar, vastgelegd in een contract.

Het proces ziet er als volgt uit: eerst vindt er een onderhandeling plaats tussen het ziekenhuis en de verzekeraar. De resultaten hiervan leggen ze vast in een contract. De onderhandelingen voor het zorgcontract voor 2019 moet op 1 november 2018 zijn afgerond. Ziekenhuizen declareren vervolgens voor de geleverde zorg de overeengekomen DBC-tarieven aan de verzekeraar. De zorgverzekeraar controleert de facturen en gaat over tot betaling. Ziekenhuizen verantwoorden hun omzet in de jaarrekening.

Uiteraard kan het voorkomen dat u als ziekenhuis in de zorgcontractering wordt geconfronteerd met generieke knelpunten of problemen in de zorgcontractering. Denk bijvoorbeeld aan contractafspraken die sterk afwijken van de afspraken zoals deze zijn gemaakt in het zorgakkoord. Als u hier de NVZ van op de hoogte wilt brengen, dan kan dat via het Loket Uitvoering HLA

Factsheet macrokader 2019

In de factsheet 2019 staan relevante feiten bijeen ten behoeve van de lokale zorgcontractering tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Deze informatie is in gezamenlijkheid van ZN, NFU, ZKN en NVZ opgesteld met input van VWS. Tegen de achtergrond van het onderhandelingskarakter, is de insteek van deze factsheets dat er tussen partijen in elk geval geen discussie dient te zijn over deze feiten en data.

Uniforme overeenkomst Medisch Specialistische Zorg

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders gaan vanaf 2019 werken met de ‘uniforme overeenkomst Medisch Specialistische Zorg (MSZ)’. Het afgelopen jaar hebben individuele zorgverzekeraars, zorgaanbieders en brancheorganisaties ZN, ZKN, NFU en de NVZ hier intensief aan samengewerkt. 
 
De ‘uniforme overeenkomst MSZ’ betreft 29 artikelen over onderwerpen die alle zorgverzekeraars en zorgaanbieders overeen zijn gekomen en waarop geen concurrentie mogelijk is. Om tot deze artikelen te komen heeft een intensieve samenwerking plaatsgevonden. Om alle gebruikers goed te informeren is er ook een toelichting geschreven bij de ‘uniforme overeenkomst MSZ’. 

 


Documenten

Macrokader MSZ

 

Passantentarieven - Informatieplicht


Risicoverevening