Transparantiekalender Zorginstituut Nederland

Zorgaanbieders zijn volgens de Zorgverzekeringswet verplicht om gegevens over de kwaliteit van de geleverde zorg aan te leveren aan het Zorginstituut Nederland. Het zorginstituut heeft de wettelijke taak om informatie te publiceren over de geleverde kwaliteit van zorg. Sinds 1 april 2014 worden de verplichte kwaliteitsindicatoren die zorgaanbieders moeten aanleveren opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland. Welke informatie moet worden aangeleverd staat op de Transparantiekalender.
Professionals kunnen het Register en de Transparantiekalender raadplegen via www.zorginzicht.nl. Wij benadrukken dat de indicatorsets (inclusief eventuele oplegger) op www.zorginzicht.nl leidend zijn ten opzichte van sets die eventueel op andere websites gepubliceerd worden. De ontvangen kwaliteitsinformatie wordt door het Zorginstituut herschreven en geplaatst op KiesBeter in een publieksvriendelijke versie.
 

Indicatorgidsen verslagjaar 2017

Over verslagjaar 2017 wordt voor 44 thema’s indicatoren uitgevraagd. Er staan 3 nieuwe thema's op de transparantiekalender: 'heupfractuur', 'leverchirurgie' en 'borstimplantaten'. Het totaal aantal indicatoren dat over 2017 wordt uitgevraagd, daalt ten opzichte van verslagjaar 2016. Dit is een direct resultaat van de getekende samenwerkingsafsprakenrond de Transparantiekalender.
 

Overzicht indicatoren 2017

Ook wordt er op de Transparantiekalender over verslagjaar 2017 voor het eerst onderscheid gemaakt tussen indicatoren die (wettelijk) verplicht moeten worden aangeleverd en indicatoren die vrijwillig kunnen worden aangeleverd. De vrijwillige indicatoren dienen als 'proeftuin' voor de ontwikkeling van indicatoren of faciliteren (lokale) projecten in het produceren van kwaliteitsinformatie. Zoals verwacht mag worden rust er op deze indicatoren geen wettelijk aanleverplicht. Uitkomsten van deze vrijwillige indicatoren worden doorgestuurd aan zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties, maar worden in tegenstelling tot de verplichte indicatoren niet openbaar gemaakt via het Zorginstituut. Een overzicht van de vrijwillige indicatoren is te vinden via Kennisnet.

Aanbieders van medisch specialistische zorg zijn wettelijk verplicht om indicatoren die (wettelijk) verplicht zijn aan te leveren als zij de zorg behorende bij het thema aanbieden.
 
Een overzicht van wijzigingen op de transparantiekalender van VJ2017 t.o.v. VJ2016 is te vinden via Kennisnet.
 

Aanlevering verslagjaar 2017

Ook voor verslagjaar 2017 zullen de gegevens weer via het OmniQ-portaal van DHD aangeleverd en geaccordeerd worden. De geaccordeerde gegevens in OmniQ worden doorgeleverd aan zowel het Zorginstituut als Zorgverzekeraars Nederland en Patiëntenfederatie Nederland. Een nadere uitwerking van de planning omtrent de aanlevering staat onder deze paragraaf.
 

Indicatorgidsen verslagjaar 2018

Voor verslagjaar 2018 staan twee nieuwe thema’s op de Transparantiekalender die verplicht moeten worden aangeleverd: PCI en Intensive Care. Deze sets zijn beperkt in omvang en gebaseerd op kwaliteitsregistraties.
 
Bij de (door)ontwikkeling van indicatoren is ingezet op beperking in omvang van de sets en verhoging van zeggingskracht van indicatoren. Er is afscheid genomen van indicatoren die niet onderscheidend zijn gebleken. Voor verslagjaar 2018 zijn in totaal circa 10% minder indicatoren vastgesteld ten opzichte van 2017. Een positieve ontwikkeling, maar uiteraard moet bekeken worden in hoeverre dit ook effect heeft op de (ervaren) lastendruk die gepaard gaat met het verzamelen en aanleveren van indicatoren. Dit wordt gemonitord bij ziekenhuizen in de praktijk door middel van onderzoek dat in opdracht van het Zorginstituut wordt uitgevoerd.
Een overzicht van de mutaties ten opzichte van het vorig verslagjaar (2017) volgt aan het eind van dit jaar. Dit overzicht wordt geplaatst op NVZ-Kennisnet.
 

Contact

Heeft u vragen over het aanleverproces, over de inhoud van indicatorengidsen of over het aanleverportaal OmniQ? Dan kunt u contact opnemen met de servicedesk van DHD via info@dhd.nl.
 
Voor beleidsmatige vragen over de Transparantiekalender kunt u terecht bij Sjors van Aalst, beleidsadviseur Kwaliteit & Organisatie van de NVZ.