Programma JuMP

 

Juiste Medisch Specialistische Zorg voor de Patiënt

De NVZ start in het najaar van 2018 met een nieuw programma: Juiste MSZ voor de patiënt (JuMP). Met dit programma wil de NVZ samen met haar leden optrekken bij het verwezenlijken van de veranderingen in de medisch specialistische zorg naar aanleiding van de afspraken in het Hoofdlijnenakkoord 2019–2022 rond het thema zorg op de juiste plek.

Met het akkoord medisch-specialistische zorg 2019 t/m 2022 hebben partijen vergaande afspraken gemaakt op het gebied van de juiste zorg op de juiste plek. Hoewel de verwachte zorgvraag in de komende vier jaar volgens het Centraal Planbureau stevig zal toenemen, wordt in het akkoord de groei van de uitgaven beperkt tot slechts 1,7%. Dit vraagt van alle zorgaanbieders, verzekeraars en patiënten een forse inspanning in het realiseren van bewegingen rondom de ‘juiste zorg op de juiste plek’ en andere initiatieven die de doelmatigheid en efficiency van zorg vergroten. In samenspraak met zorgverzekeraars en andere zorgpartijen in de regio zullen heldere keuzes moeten worden gemaakt. Door de transformatiegelden van 425 miljoen euro biedt het akkoord mogelijkheden om te investeren in een andere inrichting van de curatieve zorg.

Het programma JuMP wordt door de NVZ ingericht om samen met ziekenhuizen te werken aan deze transitie. Het NVZ-programma richt zich zowel op de juiste zorg als op de juiste plek. Bij de ‘juiste zorg’ gaat het er vooral om alleen die zorg te leveren die waarde toevoegt en zorg die dat niet doet achterwege te laten. Bij de ‘juiste plek’ gaat het om de vraag waar de zorg zo goed en doelmatig mogelijk kan worden aangeboden. Een derde onderdeel in het programma is aandacht voor de cultuur- en gedragsverandering die nodig is om de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek en samenwerking in de regio te bewerkstellingen. 
 

Zelf aan de slag met JuMP

De NVZ is samen met leden bezig om tools te ontwikkelen voor de verandering naar meer juiste MSZ voor de patiënt. Ziekenhuizen en revalidatiecentra kunnen deze tools gebruiken bij hun eigen transitie. Op dit moment wordt gewerkt aan:

  • Stroomversnellers: handreikingen over de verschillende aspecten die komen kijken bij het anders inrichten van MSZ. Van financiën, leiderschap tot het op orde hebben van de ICT.
  • JuMP-scan: met een scan kan ieder ziekenhuis of revalidatiecentrum zijn veranderpotentieel voor juiste zorg op de juiste plek in kaart brengen
  • Regio-aanpak: hoe komt een regiovisie tot stand, met welke partners, en welke rol speelt het ziekenhuis / revalidatiecentrum hierbij?
  • Cultuurverandering: veranderen van de organisatie van MSZ vraagt ook om verandering op de werkvloer, én verandering bij patiënten.

Voor het delen van kennis en ervaring, en het stellen van vragen, is er een werkgroep ingericht op NVZ Kennisnet. Meld u aan voor de werkgroep: JuMP, samenwerken aan de juiste zorg.
 

Contactpersoon gevraagd

De NVZ vraagt haar leden om een contactpersoon door te geven voor het programma JuMP, bij voorkeur met inhoudelijke en organisatorische kennis en ervaring met betrekking tot dit thema. U kunt de contactpersoon doorgeven via het formulier.

Vragen, opmerkingen of suggesties? Neem contact op met het programmateam JuMP via jump-programma@nvz-ziekenhuizen.nl.