Prijsindexcijfers

De prijsindexcijfers, in beginsel gebaseerd op ramingen van het Centraal Planbureau (CPB), zijn belangrijk voor de omvang van financiële kaders, voor tarieven en prijzen. Deze zijn namelijk bepalend voor het bedrag dat aan het macrokader wordt toegevoerd om hiervoor te compenseren en het percentage waarmee de tarieven van het gereguleerd segment door de NZa worden verhoogd. Op deze pagina vindt u de meest actuele cijfers voor de prijsindexen voor de Medisch Specialistische Zorg.
 
Het CPB actualiseert viermaal per jaar haar ramingen. De ramingen in het Centraal Economisch Plan (maart) en de Macro-economische verkenning (september) zijn uitgebreid. In juni en decemberraming wordt slecht de raming van de contractloonmutatie geactualiseerd. Het CPB heeft afgelopen Prinsjesdag de MEV 2019 gepubliceerd.
 

Raming prijsindexcijfer 2019

Na een daling van de gewogen gemiddelde prijsindex op basis van de juni-ramingen zien we op basis van de MEV 2019 weer een lichte stijging. De ramingen voor de ova, de prijsindexcijfers materiële kosten en kapitaal leiden tot een gewogen gemiddelde prijsindex voor het macrokader 2019 van 3,46% (was 3,42%)
 
Prijsindexcijfer personele kosten (ova) 2019
De overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (ova) voor 2019 wordt op basis van de MEV 2019 geraamd op 4,12% (was 3,98%). 
 
Prijsindexcijfer materiële kosten 2019
De raming voor de prijsindex materieel daalt licht naar 2,37% (was 2,46%).
 
Prijsindexcijfer kapitaal 2019
De raming voor de prijsindex materieel daalt licht naar 2,80% (was 3,00%).
 
Tabel 1: Ontwikkeling prijsindexcijfers 2019
 

Ontwikkeling prijsindexcijfers 2018

Op basis van het Centraal Economisch Plan 2018 van het CPB, dat afgelopen maart is gepubliceerd, zijn de definitieve prijsindexen voor de loon- en prijsontwikkeling vastgesteld. 
 
Tabel 2: Ontwikkeling prijsindexcijfers 2018
* De ramingen van CEP 2017 en de juni-ramingen 2017 zijn per 26-9-2017 gecorrigeerd, waardoor de geraamde OVA 0,1% hoger uitvalt dan eerder kenbaar gemaakt. In de officiële berekeningen werd de raming voor incidentele loonontwikkeling namelijk nog afgerond op kwart-procenten (dus 0,5% i.p.v. 0,4%). Met deze afronding is in eerdere communicatie geen rekening gehouden. Vanaf MEV 2018 wijzigt dit ook in de officiële berekeningen en wordt deze afgerond op tienden van procenten.
 
Op basis van het CEP 2018 kan dan ook de definitieve gewogen gemiddelde prijsindex worden vastgesteld voor 2018, zoals weergegeven in tabel 1. De nacalculatie over 2018 komt neer op -0,09% (2,51% o.b.v. het CEP 2018 verminderd met 2,60% o.b.v. MEV 2018). Deze nacalculatie wordt verwerkt in de loon- en prijsindex voor het macrokader 2019.
 
Voorcalculatie 2018 (MEV 2018) 2,60%
Definitieve LPB 2018 (CEP 2018)   2,51%   -
  --------
Nacalculatie 2018 in macrokader 2019 -0,09%
 
Voorlopig wordt de loon- en prijsbijstelling in het macrokader 2019 geraamd op 3,37% (een voorcalculatie van 3,46% verminderd met een nacalculatie van -0,09%).
 

Totaaloverzicht gewogen prijsindex 2014-2018

Tabel 3: Samenvatting definitieve ramingen prijsindexcijfers 2014-2018
*De OVA komt uit op 1,94% i.p.v. 2,35% vanwege een eenmalige verlaging van de afdracht arbeidsongeschiktheid met 0,41%.