Kwaliteitsregistraties

Nederlandse ziekenhuizen behoren tot de Europese top. Om de beste zorg aan de patiënt te blijven bieden, is inzicht in kwaliteit nodig. Daarom is het belangrijk om verschillende gegevens op de juiste manier te registreren. Zo kunnen ziekenhuizen en medisch specialisten de zorg verbeteren en van elkaar leren. De informatie is ook van belang om vragen van patiënten, verzekeraars, de inspectie, politiek en de media te beantwoorden.

Er is veel vraag naar informatie over kwaliteit. Dit betekent dat ziekenhuizen de afgelopen jaren steeds meer zijn gaan registreren. Op dit moment hebben ziekenhuizen dan ook te maken met een enorme hoeveelheid aan kwaliteitsgegevens, registraties en indicatorenlijsten.

In 2015 heeft de NVZ een onderzoek laten uitvoeren naar de kosten van kwaliteitsmetingen. Hieruit blijkt dat elk ziekenhuis ongeveer € 1,3 miljoen euro kwijt is aan kwaliteitsmetingen. Voor alle ziekenhuizen komt dit neer op zo’n € 80 miljoen per jaar. Meer weten? Lees hier het volledige onderzoek.

Doel van registreren

Het registreren van kwaliteit heeft meerdere doelen. Allereerst zijn de registraties in ziekenhuizen gericht op interne verbeteringen om de kwaliteit en doelmatigheid te verhogen.

Registraties helpen ook om kwaliteit zichtbaar te maken. Ze kunnen worden gebruikt als keuze-informatie voor de patiënt, als inkoopinformatie voor zorgverzekeraars, als toezichtsinformatie voor de inspectie en als verantwoordingsinformatie voor het ministerie van VWS.

Effect van behandeling

Om de kwaliteitsregistratie in te kunnen zetten als keuze-informatie voor de patiënt en inkoopinformatie voor de zorgverzekeraar, is informatie nodig die iets zegt over het effect van een behandeling. Zover is het nog niet. De NVZ werkt daarom samen met andere partijen in de zorg aan het verbeteren van de kwaliteitsregistraties zodat deze voor alle doeleinden kunnen worden ingezet.

Verminderen administratieve lasten

Naast het verbeteren van kwaliteit, doelmatigheid en zichtbaarheid is het ook belangrijk dat de registratielasten voor de ziekenhuizen worden verminderd. Het registreren kost namelijk veel tijd. Het is de bedoeling om dezelfde registratie voor meerdere doelen te kunnen inzetten. Met andere woorden: meer doen met minder.

Uitgangspunten

Om kwaliteitsregistraties te krijgen die voldoen aan deze eisen, zijn de volgende uitgangspunten opgesteld. De NVZ maakt met alle betrokken partijen afspraken over:

  1. De juiste definitie van kwaliteit. Hierbij wil de NVZ steeds meer nadruk leggen op het meten van de effecten van de behandeling.
  2. Uniformiteit bij registratie. Het is de bedoeling dat alle medewerkers dezelfde werkwijzen en definities hanteren.
  3. Efficiënte registratie. De NVZ werkt toe naar eenmalige registratie aan de bron voor meervoudig gebruik.
  4. Het toetsen van kwaliteitsregistraties. Dat doet de NVZ om zeker te zijn dat registraties effectief en doelmatig zijn.

De NVZ stelt samen met andere partijen een kader op, waarin bovenstaande randvoorwaarden terugkomen. Meer weten? Bekijk dan deze animatie over kwaliteitsregistraties.

Overzicht kwaliteitsregistraties

De NVZ heeft een inventarisatie gemaakt van bestaande zorginhoudelijke kwaliteitsregistraties. Het overzicht is een hulpmiddel om na te gaan welke registraties van toepassing zijn voor het eigen ziekenhuis en aan welke registraties men al deelneemt. Het kan zijn dat er nog registraties ontbreken in het overzicht. De NVZ werkt het overzicht daarom periodiek bij, aanvullingen kunnen worden gemaild naar de NVZ.

De registraties zijn geordend naar onderwerp (aandoening) of specialisme. Per registratie kunt u zien om wat voor type registratie het gaat, wie de beheerder is, de belangrijkste financier en of deelname al dan niet verplicht is.


Documenten