Informatiebeleid

Informatiebeleidsplan NVZ: vier speerpunten

De informatievoorziening in de zorg voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Gegevens zijn gefragmenteerd vastgelegd en definities zijn niet eenduidig. Dit leidt tot veel registratielast en een zwakke informatiepositie ten opzichte van bijvoorbeeld zorgverzekeraars. Ook zijn er knelpunten bij de uitwisseling van informatie tussen zorginstellingen onderling en in de communicatie met patiënten.

Voor ziekenhuizen is het essentieel om over de juiste informatie te beschikken. Die informatie is nodig bij het contracteren, voor goede overdrachten in het zorgproces en om te sturen op kwalitatief hoogwaardige en kosteneffectieve zorg.

Daarnaast willen we patiënten voorzien van zinvolle en begrijpelijke keuze-informatie. Waarmee ze samen met zorgverleners kunnen beslissen wat de best passende behandeling is. Informatie die hen helpt om te komen tot meer regie en zelfmanagement. Toegang tot het dossier en de inzet van e-health technologie is daarbij van wezenlijk belang. Daarom is een stevige kwaliteitsimpuls nodig.

Een heel nieuw informatiesysteem is geen optie, omdat de eerder opgeslagen informatie dan niet meer bruikbaar is. De beste oplossing is om het bestaande systeem eenvoudiger te maken, waar mogelijk onderdelen te integreren en te dereguleren.

Dat heeft de NVZ vastgelegd in een informatiebeleidsplan met vier speerpunten. Daarmee worden zo concreet mogelijke stappen benoemd voor de komende vijf jaar.

Speerpunten NVZ komende vijf jaar

Speerpunt 1: Eenmalige registratie voor meervoudig gebruik: registratie aan de bron

Data worden één keer vastgelegd, op een gestandaardiseerde manier, op de plaats waar ze ontstaan. Vervolgens worden deze data meervoudig gebruikt voor zorgverlening, kwaliteitsregistraties of transparantie doeleinden. Daarvoor komt er onder andere een diagnose- en verrichtingenthesaurus en sluit de NVZ aan bij internationale standaarden als SNOMED-CT. We werken hierbij nauw samen met DHD en NICTIZ. Bovendien sluiten we aan bij het programma ‘Registratie aan de bron’ van de NFU.

Speerpunt 2: Bevorderen van de uitwisselbaarheid van informatie
Wanneer gegevens eenmaal zijn geregistreerd, moeten ze eenvoudig uitwisselbaar zijn. Bijvoorbeeld tussen zorginstellingen en zorgprofessionals onderling, of met de patiënt. De NVZ wil dit bevorderen door:

 • de invoering van de Generieke Overdracht Gegevens (GOG). Dat is een minimale dataset van overdrachtsinformatie die op een gestandaardiseerde manier gevuld wordt;
 • verdere ontwikkeling van het Landelijke Schakelpunt (LSP) als infrastructuur om de gegevensoverdracht in ketens en netwerken te organiseren. Focus ligt in eerste instantie op medicatie overdracht;
 • bepaalde medische gegevens uit het medisch dossier te ontsluiten. Zo kunnen patiënten deze medische informatie, samen met hun eigen gezondheidsinformatie, inzetten voor regie en zelfmanagement, in interactie met hun zorgprofessionals;
 • patiënten eenvoudig en eenduidig toegang kunnen krijgen tot een aantal voor hen belangrijke medische gegevens uit hun dossier. Zo kunnen zij beter zelfregie voeren en participeren in het zorgproces;
 • het creëren van randvoorwaarden om bewezen e-health toepassingen (zoals teleconsultatie, telemonitoring, domotica, robotica en mobiele apps) breder in te zetten.

Speerpunt 3: Regie op efficiëntere informatiestromen, uitvragen en kwaliteitsregistraties
Registratie aan de bron en eenvoudige uitwisselbaarheid van informatie zijn niet genoeg om het informatiesysteem in de zorg klaar te maken voor de toekomst. Het is ook nodig om het aantal informatiestromen en kwaliteitsregistraties terug te dringen. Dat gebeurt door

 • het stroomlijnen van databanken en aanleverportalen waardoor een efficiëntere gegevensverzameling en geïntegreerde informatie tot stand komt. Bijvoorbeeld voor gegevensaanlevering ten behoeve van de Transparantiekalender of het integreren van kwaliteits- en financiële stuurinformatie;
 • één landelijke, tripartiet vastgestelde indicatorenset, zodat parallelle uitvragen door zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties (denk aan keurmerken), vervallen;
 • doorontwikkeling van het Kwaliteitsvenster naar bijvoorbeeld aandoeningspecifieke informatie, zodat patiënten eenduidige, begrijpelijke en zinvolle keuze-informatie krijgen.

Speerpunt 4: Versterken van de informatiepositie van branche en leden
De NVZ wil op één centrale plek kunnen beschikken over kwaliteits- en financiële informatie, zodat het maken van dwarsverbanden mogelijk is. Deze stuurinformatie biedt een basis om de kwaliteit en doelmatigheid van zorg te verbeteren en een sterke positie te hebben in de gesprekken met zorgverzekeraars.

Uitvoering

Bij het realiseren van de speerpunten zijn veel stakeholders betrokken. Daarnaast is de complexiteit van de materie groot. Tenslotte is het onmogelijk om vanuit de ziekenhuizen een totaalbeeld te hebben van het (gewenste) gebruik van informatie en de effecten van wijzigingen in de informatievoorziening. Daarom kan de NVZ deze speerpunten niet alleen realiseren. Als het mogelijk is, sluit ze aan bij bestaande initiatieven. Dit zijn in ieder geval:

 • Programma Registratie aan de bron van NFU en NICTIZ
 • Informatieberaad duurzaam informatiestelsel van het Ministerie van VWS
 • Kwaliteit- en doelmatigheidsagenda als prioriteit voor transparantie.

De stappen die de NVZ wil zetten kunnen alleen uitgevoerd worden als er vraagbundeling naar de ZIS-leveranciers gesteld wordt. Zij moeten de standaarden in hun systemen inbouwen en voorzieningen voor koppelingen of het ontsluiten van data treffen. De NVZ ziet hierbij een belangrijke rol voor het informatieberaad. Zij zal hier dan ook zitting in nemen.


Documenten