Governancecode 2017

Professioneel bestuur en toezicht zijn van groot belang voor een goed functionerende zorgsector. In de Governancecode Zorg zijn regels opgesteld voor goed bestuur en toezicht voor zorginstellingen. Naleving van de governancecode is verplicht voor de leden van de NVZ. De nieuwe code gaat in per 1 januari 2017.

Nieuwe governancecode 2017

Yvonne van Rooy heeft als voorzitter van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) op 15 december 2016 de nieuwe Governancecode Zorg 2017 op een feestelijke bijeenkomst aangeboden aan cliëntenorganisaties. De nieuwe code sluit aan op belangrijke ontwikkelingen in de zorgsector en de jongste inzichten op het gebied van governance. In de nieuwe code staan de bestuurlijke waarborgen voor het bieden van goede zorg aan cliënten centraal. Dit is dan ook de eerste van de zeven principes waaruit de code is opgebouwd. Om de centrale positie van de cliënt te onderstrepen, is de nieuwe code aangeboden aan cliëntenorganisaties.

Van afvinken naar aanspreken

De code luidt een nieuwe fase in voor de governance in de zorg. De code laat zien dat zorgaanbieders lessen trekken uit incidenten die zich hebben voorgedaan. De nieuwe code schenkt daarom veel aandacht aan cultuur en gedrag, waarden en normen, medezeggenschap en dialoog. De brancheorganisaties in de zorg zetten met deze code een beweging in gang: van afvinken naar aanspreken. Afvinken leidt tot voldoen aan de regels omwille van die regels, waarbij de bedoeling uit beeld raakt. Deze code zet bijvoorbeeld de doelen van medezeggenschap weer centraal.

De nieuwe code ondersteunt zorgorganisaties om de governance zo in te richten dat die daadwerkelijk bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg en het verstevigen van het maatschappelijk vertrouwen. De code stimuleert zorgorganisaties om te investeren in een open cultuur waarin mensen elkaar kunnen en durven aanspreken, ongeacht hiërarchie en professionele status. Goed bestuur en toezicht komen tot stand in dialoog, in een toetsbare opstelling en in moreel leiderschap. Zorgorganisaties willen transparant zijn en verantwoording afleggen. Met deze code gaat dat verder dan alleen ‘pas-toe-of-leg-uit’. Vaak is het beter om te kiezen voor ‘pas-toe-en-leg uit’

Draagvlak

De code is tot stand gekomen na een zorgvuldig proces waarin een conceptversie is voorgelegd aan een groot aantal in- en externe partijen en deskundigen. Op basis van vele reacties werd deze consultatieversie grondig aangepast.

De leden van ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN omarmen de nieuwe code als lidmaatschapsverplichting en nemen daarmee de verantwoordelijkheid voor het toepassen van de code op zich.

Geldig vanaf 1 januari 2017

De code geldt vanaf 1 januari 2017 en is voor iedereen beschikbaar via www.governancecodezorg.nl. In 2017 zal de BoZ nog een Governance innovatie- en adviescommissie installeren bestaande uit in- en externe deskundigen, die zal bijdragen aan het levend houden en de vernieuwing van de code.

Belanghebbenden die vinden dat de governancecode niet correct wordt nageleefd, kunnen contact opnemen met de Governancecommissie Gezondheidszorg voor een onafhankelijk oordeel.