Toegankelijkheid dure geneesmiddelen

Financiering dure medicatie moet anders

De toegankelijkheid en betaalbaarheid van dure medicatie is een groot goed. Door de toegenomen mogelijkheden, de toename van het aantal patiënten en de bijbehorende kostenstijging dreigen deze echter in de knel te komen. De NVZ heeft hiernaar onderzoek gedaan, naar aanleiding van signalen van ziekenhuizen over knellende bekostiging van dure medicijnen. Aan dit onderzoek hebben 55 van de 75 algemene ziekenhuizen en 3 categorale instellingen meegedaan. De resultaten worden ingebracht in de landelijke KWF werkgroep ‘dure kankermedicijnen’.  

Voorwaardelijke financiering

De minister heeft besloten om specialistische geneesmiddelen vanaf 2012 voorwaardelijk te financieren. Geneesmiddelen die voldoen aan het criterium ‘stand der wetenschap en praktijk’ stromen automatisch in het verzekerde pakket. Zo zijn deze middelen snel beschikbaar voor patiënten. Het Zorginstituut beoordeelt vervolgens die specialistische geneesmiddelen die een risico op betaalbaarheid of kwaliteit vormen voor het pakket. In een periode van maximaal vier jaar moet uitkomstenonderzoek worden uitgevoerd. Na afloop van de voorwaardelijke financiering vindt een herbeoordeling plaats van de therapeutische waarde, het feitelijk kostenbeslag en de kosteneffectiviteit. De procedure hiervoor staat in het rapport ‘Pakketbeheer specialistische geneesmiddelen’.

Automatische instroom specialistische geneesmiddelen

Specialistische geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die deel uitmaken van de prestatie geneeskundige zorg zoals omschreven in het Besluit zorgverzekering (Bzv). Geneeskundige zorg omvat zorg zoals medisch-specialisten die plegen te bieden. In het Bzv geldt voor geneeskundige zorg een zogenoemd ‘open systeem’ van verzekeringsaanspraken. Er vindt daarom automatisch instroom van specialistische geneesmiddelen in het verzekerde pakket plaats. Impliciete aanname is dan dat het geneesmiddel voldoet aan de pakketprincipes. Alleen als  ‘risicogericht pakketbeheer’ hier aanleiding toe geeft, kan worden besloten een pakkettoetsing voor een geneesmiddel uit te voeren.
 


Documenten

2016

2015