Afbakening geneesmiddelen

Bekostiging geneesmiddelen in (geriatrische)revalidatie-instellingen

Er loopt momenteel een discussie rondom de financiering van ‘dure’ geneesmiddelen, verstrekt tijdens een revalidatiebehandeling. De discussie betreft geneesmiddelen die worden voorgeschreven door een medisch specialist uit het ziekenhuis (geen specialist ouderengeneeskunde of revalidatiearts) aan een patiënt die vervolgens voor (geriatrische) revalidatie wordt opgenomen in een verpleeghuis of revalidatie instelling.

Behoren deze  medicijnen in een dergelijke situatie bekostigd te worden door de revalidatie-instelling waar patiënt is opgenomen, of door  het ziekenhuis waaraan de  medisch specialist is verbonden die de medicatie heeft voorgeschreven als onderdeel van de medisch specialistische behandeling? Het standpunt van de NZa is dat de revalidatie-instelling de kosten van deze  medicatie (bijvoorbeeld HIV- en anti-kankermedicijnen) bij de behandelende ziekenhuizen in rekening kan brengen, via de ‘Regeling tarifering onderlinge dienstverlening’.

De NZa is in overleg met ActiZ, ZN, NFU, Revalidatie Nederland en  de NVZ over  een oplossing van deze problematiek.

Standpunt NVZ

Standpunt NVZ: de huidige regelgeving stelt dat de instelling waar de patiënt is opgenomen, verantwoordelijk is voor het leveren van de farmaceutische zorg (onderdeel van de aanspraak op geneeskundige zorg). De NZa zal over deze kwestie duidelijkheid verschaffen.

Vergoeding geneesmiddelen in thuissituatie: GVS of geneeskundige zorg?

'De locatie waar het geneesmiddel wordt toegepast is bepalend voor de aanspraak en bekostiging van het geneesmiddel.'

Lange tijd was er onduidelijkheid over de vergoeding geneesmiddelen in thuissituatie. Het ministerie van VWS bracht in april 2014 duidelijkheid over de vraag wie bepaalde specialistische geneesmiddelen moet betalen door middel van de volgende brief.   

De bekostiging loopt als volgt. Een geneesmiddel dat door een medisch specialist wordt voorgeschreven en buiten de instelling wordt afgeleverd en toegepast, valt onder artikel 2.8 Besluit Zorgverzekering (BZv), Farmaceutische zorg. Bekostiging verloopt via de extramurale farmacie. Wordt het geneesmiddel  verstrekt en toegepast binnen de muren van de instelling, dan valt deze zorg onder de aanspraak op geneeskundige zorg (artikel 2.4 BZv) en wordt deze bekostigd door het ziekenhuis.

Uitzondering zijn de overgehevelde geneesmiddelen zoals TNF-alfaremmers, groeihormoon, overgehevelde oncolytica en fertiliteitshormonen. Ook geneesmiddelen die intraveneus worden toegediend in de thuissituatie onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist, vallen in de categorie uitzonderingen. Deze geneesmiddelen vallen onder de aanspraak op geneeskundige zorg en worden bekostigd door het ziekenhuis. Zijn de geneesmiddelen die intraveneus worden toegediend in de thuissituatie onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist tevens opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), dan is er sprake van een dubbele aanspraak (zowel geneeskundige zorg als farmaceutische zorg). In dat geval heeft VWS bepaald dat de bekostiging als prestatie farmaceutische zorg ofwel extramurale farmacie plaatsvindt, tenzij verzekeraar en ziekenhuis expliciet hebben afgesproken dat deze geneesmiddelen worden geleverd en bekostigd door het ziekenhuis.