Add-on geneesmiddelen

Add-on geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die apart van de behandeling, naast het DBC-zorgproduct, in rekening kunnen worden gebracht. Hiermee wordt het risico op een kosteninhomogene DBC voorkomen. Dat zou de onderhandelingen tussen ziekenhuizen en verzekeraars namelijk verstoren. Dit zijn veelal dure geneesmiddelen. Deze geneesmiddelen staan in de ‘NZa Prestatie en tarieventabel add-on geneesmiddelen’, ook wel de 'add-on geneesmiddelenlijst' genoemd.

Van 2012 tot en met 2014 konden add-on prestaties worden aangevraagd voor combinaties van stofnamen en indicaties die gemiddeld meer dan € 10.000 per patiënt per jaar kosten. Vanaf 2015 kunnen ook minder dure geneesmiddelen op deze lijst komen.

Add-on beleid 2017

Registratie en declaratie add-on geneesmiddelen

Vanaf 1 januari 2017 verandert het registeren  en declareren van add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren ingrijpend. De wijzigingen zijn beschreven in circulaire CI/15/48c van de NZa

Handreiking 'Wijzigingen add-on geneesmiddelen 2017'

Het nieuwe beleid heeft grote impact op de werkprocessen en ICT systemen van de ziekenhuizen. Om u te ondersteunen bij de implementatie van het nieuwe beleid, hebben wij een handreiking ‘Wijzigingen add-on geneesmiddelen 2017’ ontwikkeld. In de handreiking worden de wijzigingen in de regelgeving toegelicht en handvatten geboden om de benodigde procesveranderingen door te voeren. De NVZ zal u de komende maanden op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Aanvraagprocedure add-on geneesmiddelen

Een verzekeraar en ziekenhuis kunnen gezamenlijk bij de NZa een aanvraag indienen voor een add-on prestatie. De aanvragen kunnen ook betrekking hebben op het verwijderen van geneesmiddelen van de add-on lijst. De NZa neemt vervolgens een besluit, nadat zij over de aanvraag een gezamenlijk advies heeft ingewonnen bij vertegenwoordigers van zorgaanbieders en verzekeraars. De aanvraagprocedure staat beschreven in de beleidsregel BR/CU-2136. Het formulier voor indiening van een wijzigingsaanvraag vindt u op de website van de NZa.

Adviescommissie add-on geneesmiddelen

Om de NZa te adviseren hebben de NVZ, NFU, ZKN en ZN samen met de OMS en NVZA een adviescommissie add-on geneesmiddelen opgericht. De commissie heeft een reglement opgesteld waarin de werkwijze en samenstelling van de commissie en de beoordelingscriteria die de commissie hanteert zijn beschreven. De commissie zal een inschatting maken of er een risico bestaat op het ontstaan van kosteninhomogeniteit. Hiervoor moet dan een aanvullende vragenlijst worden ingevuld en gestuurd aan de commissie. Hier vragenformulier adviescommissie add-on geneesmiddelen.

Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen

Met ingang van 1 januari 2015 is de add-on geneesmiddelenlijst geen onderdeel meer van de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg’. In plaats daarvan wordt de ‘Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen’ gepubliceerd. Wordt er een wijzigingsbesluit genomen, dan wordt hiervan de beschikking met daarin de wijziging gepubliceerd op de website van de NZa. Daarbij wordt de prestatie- en tarieventabel geüpdated om ervoor te zorgen dat één actueel document beschikbaar is van add-on geneesmiddelen.

Declareren nieuwe add-on prestaties

Voor het toevoegen van add-on geneesmiddelen zal geen tussentijdse release plaatsvinden. Wel zal de NZa maandelijks besluiten kenbaar maken op basis van de ingediende add-on aanvragen. Deze add-ons mogen vanaf de datum van besluit gedeclareerd worden als add-on. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars zullen, om dit mogelijk te maken, deze prestaties zelf moeten toevoegen aan de tabellen of de declaratie op papier moeten sturen en ontvangen, totdat ze technisch zijn verwerkt in de nieuwe