Inzet NVZ V&VN 2020 dossier

De inzet is om hoogwaardige verpleegkundige zorg te ontwikkelen die aansluit op de zorgvraag van zowel de huidige als toekomstige patiënt, in de intra- als extramurale setting. In het verlengde daarvan zet de NVZ zich in om daarvoor verpleegkundig onderwijs te ontwikkelen dat aansluit op maatschappelijke vraag naar zorg, in casu verpleegkundige zorg.

De NVZ en de overige leden van het Brancheoverleg Zorg (BoZ) hebben na het uitbrengen van het rapport V&V2020 besloten samen op te trekken in dit politiek complexe dossier met als gemeenschappelijke doelen:

 1.  Upgraden van het middelbaar en hoger beroepsonderwijs in de totale beroepskolom van verpleegkundigen en verzorgenden;
 2. Ruimte creëren voor elk (NVZ) lid om zelf te kunnen kiezen welk beroepsniveau van verpleegkundige (MBO of HBO) wordt aangesteld;
 3. Ruimte bieden om zelf te bepalen wat een voor de organisatie passende verhouding is tussen het aantal/percentage HBO- en MBO-verpleegkundigen en MBO-verzorgenden;
 4. Opleiden van verpleegkundige en verzorgende beroepsbeoefenaren die na een beperkte inwerkperiode inzetbaar zijn als beginnend beroepsbeoefenaar en over een zelf ontwikkelend en zelfsturend vermogen beschikken;
 5. Samenstellen van herkenbare uitstroomprofielen voor de diverse branches met landelijk civiel effect waarbij tenminste 80% van het curriculum een landelijk erkende en gemeenschappelijke inhoud kent;
 6. Verpleegkundig en verzorgend beroepsonderwijs ontwikkelen dat aansluit op de ontwikkelingen in de zorg en oog heeft voor de toekomst;
 7. Een opleidingscontinuüm of doorlopende leerlijn ontwikkelen in de totale beroepskolom van verzorgende, basisverpleegkundige, verpleegkundige en Verpleegkundig Specialist met oog voor de rol voor de verpleegkundig wetenschapper. Dit is in lijn met het KBA-rapport;
 8. Uitwerken van de invulling van de functionele en zelfstandige bevoegdheid van artikel 3 en 14 van de Wet BIG;
 9. Body of Knowledge ontwikkelen in samenwerking met onderwijs en werkveld;
 10. Landelijk en regionaal overleg organiseren tussen en met de leden van de NVZ en het MBO/HBO-verpleegkundig onderwijs ten behoeve van het onderhouden van een cyclisch proces van verbeteringen in het onderwijs. Tezamen met creëren van passende hoeveelheden stageplaatsen, uitwisseling van onderwijsgevenden, praktijkgericht onderwijs, kwantitatieve behoefte aan verpleegkundigen en verzorgenden e.d.;
 11. Ontwikkelen van doorstroomtrajecten voor MBO-en inservice-opgeleide verpleegkundige, rekening houdend met eerder verworven competenties;
 12. Aansluiting optimaliseren tussen het initieel verpleegkundig beroepsonderwijs en de verpleegkundige vervolgopleidingen;
 13. Minoren ontwikkelingen die aansluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt en bijdragen aan professionalisering van de beginnende  verpleegkundige beroepsbeoefenaar.