Functiedifferentiatie mbo- en hbo-verpleegkundigen

De ontwikkelingen in de maatschappij in het algemeen en de zorg in het bijzonder leiden ertoe dat er in de toekomst behoefte is aan een andere mix van kennis, vaardigheden en gedrag. Tot op heden kent de Wet BIG één profiel voor verpleegkundigen, terwijl beroepsbeoefenaren worden opgeleid op mbo- én hbo-niveau. Ook binnen zorgorganisaties wordt vaak nog geen onderscheid gemaakt.
 

Twee beroepsgroepen

In de nabije toekomst is een heldere verdeling in twee beroepsgroepen met ieder hun eigen beroepstitel, deskundigheidsgebied, bevoegdheden, bekwaamheden en opleidingsniveau. Opleiding en werkervaring bepalen tot welke beroepsgroep je hoort en hoe je in het BIG-register wordt geregistreerd. De verwachting is dat de Wet BIG medio 2018-2019 het onderscheid tussen mbo en hbo zal invoeren.
 

Functieprofielen

Vanuit de NVZ heeft een aantal proeftuin-ziekenhuizen geëxperimenteerd met functiedifferentiatie. Hieruit zijn generieke functieprofielen voortgekomen voor beide functies (kern, deskundigheidsgebied, verantwoordelijkheden, taken, competenties). Deze profielen zijn gevalideerd door een tiental ziekenhuizen, V&VN en de NFU. 
 

Opleidingsprofielen

De 17 hogescholen (LOOV) hebben samen Bachelor Nursing 2020 ontwikkeld. Vanaf 1 september 2016 leiden alle hogescholen conform dit profiel verpleegkundigen op. Ook het mbo-onderwijs heeft een nieuw kwalificatiedossier voor verpleegkundigen ontwikkeld. De afstemming tussen opleiding en praktijk (bekwaam in de context) alsmede de afstemming tussen opleidingen onderling (doorlopende leerlijnen) vallen onder één van de thema’s zoals hierboven beschreven.
 

Ontwikkelingen in de NVZ-proeftuinen

In aanvulling op de functieprofielen is er, aan de hand van de ervaringen van de proeftuinen, een leidraad voor ziekenhuizen gemaakt. Daarnaast zijn verschillende proeftuin-ziekenhuizen actief bezig met kennisverspreiding, bijvoorbeeld door delen van best practices met collega-ziekenhuizen tijdens werkconferenties en bijeenkomsten, verzorgen van workshops en het organiseren van symposia met functiedifferentiatie als thema. Ook via het Kennisnet van de NVZ worden kennis en ervaringen gedeeld. 
 

Verder kijken?

 

Documenten