Duurzaamheid in de zorg

Zorginstellingen investeren in een duurzame toekomst. Niet alleen om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen, maar ook omdat een gezond milieu zorgt voor een gezonde mens. Schone lucht en schoon water, gezond eten en een groene leefomgeving, zijn belangrijke voorwaardes om gezond te blijven en ziekenhuiszorg te voorkomen.

Green Deal

Met de Green Deal 'Duurzame zorg voor een gezonde toekomst' hebben 132 partijen in de zorg, overheid en bedrijfsleven afspraken gemaakt om de zorg in Nederland duurzamer te maken. De Green Deal bestaat uit vier thema's: terugdringen CO2-uitstoot, circulair werken, schoon water en een gezonde leef- en verblijfsomgeving. Vincent Buitendijk, voorzitter raad van bestuur Libra Revalidatie & Audiologie en lid van het NVZ-bestuur, heeft de Green Deal namens de NVZ ondertekend.

Terugdringen CO2-uitstoot

In 2030 moet de CO2 emissie in Nederland 49% lager zijn dan in 1990. Voor 2050 is het doel een CO2-vrije energievoorziening. In de Green Deal spreken zorgorganisaties daarom af om de CO2-uitstoot terug te dringen. Energiebesparing en inzet van duurzame energie worden vast onderdeel bij beslissingen over bouw, mobiliteit en inkoop.

Circulair werken

De sector wil efficiënter en minder verspillend met grondstoffen omgaan. De sector neemt zich voor om steeds meer circulair te gaan werken. Het streven is ‘circulair’ een vast criterium te maken bij alle inkoop van goederen en immateriële zaken. Mogelijkheden daarvoor liggen onder andere bij de inkoop van voeding, geneesmiddelen, medische en verzorgende hulpmiddelen, bedrijfskleding, wasgoed, facilitaire producten en bouwmaterialen.

Schoon water

Medicijnresten komen na gebruik in het riool terecht en hebben negatieve gevolgen voor het ecosysteem en de drinkwaterbereiding. De totale hoeveelheid medicijnresten, gemeten bij de waterzuiveringsinstallaties, is te groot en zal - zonder maatregelen - nog groeien. Vanuit het principe ‘voorkomen, verminderen en vervangen’ wil de zorgsector de vervuiling een halt toe roepen, onder meer door voorlichting en training.

Een gezonde leef- en verblijfsomgeving

Bij het verduurzamen van de zorg(sector) gaat het ook om een gezond leef- en werkklimaat. In zorginstellingen waar mensen wonen en zorgen moet er mogelijkheid zijn voor beweging en ontspanning zowel voor de cliënt en het personeel. Datzelfde geldt voor ziekenhuizen omdat het een positieve bijdrage kan leveren aan het herstel van de patiënt.

Zelf aan de slag met een gezonde leefomgeving? Kijk op de website www.gezondeleefomgeving.nl voor tips en informatie. Deze site is ontwikkeld door RIVM en partners.

Aan de slag met de routekaart

De NVZ en de NFU hebben met behulp van TNO de sectorale routekaart ‘verduurzaming zorgvastgoed voor de cure’ ontwikkeld. De routekaart brengt de haalbaarheid voor het verminderen van de CO2-uitstoot in kaart, om het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) inzicht te geven in de (on)mogelijkheden van de verduurzaming van het zorgvastgoed richting 2050. De routekaart wordt 1 mei 2019 opgeleverd.

In december 2020 moet elke individuele zorginstelling inzichtelijk maken hoe de instelling toewerkt naar de landelijke doelstellingen. De individuele routekaart gaat in op drie onderdelen: a) energiebesparen, b) inzet duurzame energie (warmte, zon en wind) en c) inkoop duurzame energie.

 

NVZ-bestuurslid Vincent Buitendijk ondertekent de Green Deal
NVZ-bestuurslid en bestuursvoorzitter Libra Revalidatie & Audiologie Vincent Buitendijk ondertekent de Green Deal namens de NVZ.

Alle ondertekenaars Green Deal
Alle ondertekenaars van de Green Deal

 

Verspilling in de zorg

De NVZ neemt deel aan het Programma Aanpak verspilling in de zorg. Aanpak van verspilling is belangrijk om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven betalen. Want een zorgeuro kun je maar één keer uitgeven. Dus is de inzet: verantwoorde uitgaven aan goede zorg, een efficiënt zorgproces waarin partijen slim samenwerken en de patiënt of cliënt centraal staat.

Bewust omgaan met zorg is een zaak èn een taak van ons àllemaal: zorgpartijen, professionals en patiënten en cliënten. Daarom pakken we samen met de overheid en bijna 50 partijen onnodige (zorg)kosten aan. 

Best practises curatieve zorg

De NVZ richt zich vooral op het verzamelen en delen van best practises uit de curatieve zorg. Die zullen we op deze pagina voor u toegankelijk maken.

Meer over het programma 

Uitgebreide informatie over het programma, de kamerbrieven en nieuwsbrieven vind u op de website van de Rijksoverheid

 

Verminder voedselafval

Uit onderzoek van Food & Biobased Research blijkt dat er nog flink bespaard kan worden op kosten voor warme maaltijden in de Nederlandse ziekenhuizen. Food & Biobased Research heeft een methodiek ontwikkeld om in kaart te brengen waar de grootste verspilling zit. Door dit inzichtelijk te maken, kunnen ziekenhuizen gerichte maatregelen nemen, zodat voedselafval gereduceerd kan worden. Een aantal ziekenhuizen heeft dit analysetraject samen met de onderzoekers met succes doorlopen.

Meer informatie?

NVZ-leden kunnen voor meer informatie contact opnemen met onderzoeker drs. ing. Joost Snels, tel. 0317 48 11 55, e-mail joost.snels@wur.nl. Voor aanmelding kunt u een e-mail sturen naar a.boven@nvz-ziekenhuizen.nl

 

Deel kennis en ervaring op NVZ Kennisnet

Wilt u meer informatie over Duurzaamheid & Circulaire economie? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.