BIG-register

Verpleegkundige beroepsbeoefenaren moeten eens in de vijf jaar aantonen dat hun kennis en vaardigheden zich nog op een minimaal vereist niveau bevinden. Dit wordt geregistreerd in het BIG-register. Voor herregistratie zijn twee afzonderlijke criteria: werkervaring en scholing.

Werkervaring

De werkervaringseis houdt in dat de verpleegkundige in genoemde periode van vijf jaar ten minste 2080 uren heeft gewerkt in de individuele gezondheidszorg, in het beroepsgebied waarvoor verlenging van de registratie in het BIG-register wordt verzocht. Dat komt neer op gemiddeld een dag per week. In de periode van vijf jaar mag er maximaal twee jaar aaneengesloten onderbreking zitten. Meerdere korte periodes zijn toegestaan.

Scholing

De scholingseis houdt in dat verpleegkundigen die de norm van 2080 uur in vijf jaar niet halen hun registratie toch kunnen verlengen door zich te scholen in de noodzakelijke kerncompetenties en vaardigheden van het beroep.

Het nu ontwikkelde scholingsmodel is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het ministerie vroeg de MBO Raad, bedrijfstak Gezondheidszorg, Dienstverlening en Welzijn, en de HBO-raad een ‘scholingsmodel verpleegkundigen Herregistratie Wet BIG’ te ontwikkelen. Uitgangspunt voor dit scholingsmodel is de kern van het verpleegkundig beroep zoals verwoord in de regeling van de minister van 18 maart 2009 (MEVA/BO-281921, houdende regels inzake de periodieke herregistratie op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Gepubliceerd in de Staatscourant op 3 april 2009).

Basisdocument

VWS heeft op advies van de MBO Raad en Vereniging van Hogescholen besloten “Gekwalificeerd voor de toekomst” (juni 1996) als basisdocument te nemen voor het scholingsmodel voor de verpleegkundigen die in vijf jaar gemiddeld minder hebben gewerkt dan een dag per week. Het scholingsmodel verpleegkunde bevat informatie over deelkwalificaties, eindtermen, leerdoelen, leeractiviteiten, studiebelasting, toetsing/examinering en een indicatieprijs.

Kosten

In de Cao Ziekenhuizen is opgenomen dat de werkgever kosten vergoedt die zijn verbonden aan de vijfjaarlijkse herregistratie (artikel 3.2.6 Registratiekosten BIG- en kwaliteitsregister). De kosten van de af te leggen Cito-toets bedragen ongeveer € 400. Afhankelijk van de resultaten van de gemaakte Cito-toets volgt de aanvrager modules op het gebied van ontbrekende kennis/vaardigheden. Hoe meer van die modules een verpleegkundige moet volgen, des te hoger de scholingskosten. Deze kosten kunnen oplopen tot een totaalbedrag van € 1.803.
De kosten van herregistratie in het BIG-register bedragen € 85. Kandidaten kunnen hun aanvraag voor herregistratie indienen op de website van het BIG-register.

Interview

Het CIBG hield in oktober 2014 een interview met NVZ-beleidsadviseur Jaap Scholten over het traject herregistratie BIG. Ga naar de website van het CIBG voor het interview.