Cao Ziekenhuizen 2017 - 2019

Bijlage F Dispensatie Cao Ziekenhuizen

1. Cao-partijen kunnen op verzoek van een werkgever (of groep van werkgevers), die partij is bij een andere rechtsgeldige cao, dispensatie verlenen van de toepassing van (bepalingen van) de Cao Ziekenhuizen. Cao-partijen geven hiermee uitvoering aan het advies van de Stichting van de Arbeid om dispensatie van een bedrijfstak-cao bij voorkeur zelf en transparant te regelen.

2. Een verzoek tot dispensatie van (bepalingen van) de cao dient schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij het secretariaat van het Regulier Overleg Ziekenhuizen (ROZ) Postbus 9696, 3515 GA Utrecht.

3. Een verzoek tot dispensatie van (bepalingen van) de Cao Ziekenhuizen kan worden ingediend door een werkgever (of groep van werkgevers) die partij is bij een andere rechtsgeldige cao en die meent dat toepassing van (bepalingen van) de Cao Ziekenhuizen, vanwege zwaarwegende argumenten, redelijkerwijs niet van de werkgever (of groep van werkgevers) gevergd kan worden.

4. Het verzoek dient ten minste te bevatten:
  • de naam, functie en adres van de verzoeker;
  • de dagtekening;
  • de ondertekening door verzoeker;
  • een nauwkeurige beschrijving van de aard en het bereik van het dispensatieverzoek;
  • de motivering van het verzoek;
  • het aantal werknemers waarvoor het verzoek geldt;
  • de loonsom van de instelling die onder de Cao Ziekenhuizen valt en waarvoor dispensatie wordt gevraagd;
  • de loonsom van de organisatie van de andere rechtsgeldige cao
  • de naam van de andere rechtsgeldige cao;
  • indien aanwezig het toepassingsbesluit van deze cao.

5. De verzoeker verschaft desgevraagd binnen een daartoe aangegeven termijn (aanvullende) gegevens en bescheiden, die voor de beoordeling van het verzoek nodig zijn. Een verzoek wordt in behandeling genomen nadat de verstrekte informatie voldoende is voor de beoordeling van het verzoek.

6. Cao-partijen nemen in beginsel binnen 2 maanden na de datum van ontvangst van het complete dossier van het dispensatieverzoek een schriftelijk en gemotiveerd besluit.

7. Het secretariaat van het ROZRegulier Overleg Ziekenhuizen zendt zo spoedig mogelijk de schriftelijke beslissing aan de verzoeker.