Cao Ziekenhuizen 2017 - 2019

Bijlage G Modelovereenkomsten

Model individuele arbeidsovereenkomst, behorende bij de Cao Ziekenhuizen

Ondergetekenden,

De Stichting/Vereniging___________________(1)
gevestigd te____________________________________,
verder te noemen werkgever, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd
door___________________(2)

en

___________________
wonende te___________________
(adres)___________________
geboren___________________ te___________________
nationaliteit___________________,
verder te noemen werknemer, verklaren hierbij een arbeidsovereenkomst te hebben aangegaan onder de navolgende voorwaarden:

 

Artikel 1 Dienstverband
De werknemer treedt met ingang van___________________in dienst van de werkgever in de functie van___________________, waarvoor de volgende hoofdlijnen als omschrijving gelden:___________________(3).

 

Artikel 2 Aard van de arbeidsovereenkomst
De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd voor bepaalde tijd tot___________________(of op grond van___________________) (4).

 

Artikel 3 Proeftijd
De eerste maand/eerste twee maanden na indiensttreding zal/zullen gelden als de wettelijke proeftijd als bedoeld in artikel 7:652 van het Burgerlijk Wetboek___________________(5).

 

Artikel 4 Arbeidsduur
De arbeidsduur is die behorend bij een volledige dagtaak als bedoeld in artikel 6.1 cao.
Of
De arbeidsduur bedraagt___________________uren per jaar (gemiddeld ________ per week)

 

Artikel 5 Salaris
Het salaris bij indiensttreding bedraagt op het niveau van __________________ (6) €___________________bruto per maand volgens de salarisschaal, behorende bij FWGFunctieWaardering Gezondheidszorg-functiegroep ___________________. Dit salaris zal overeenkomstig artikel 7.1.7 worden gewijzigd. De eerste periodieke verhoging zal plaatsvinden op___________________.

 

Artikel 6 Vakantie-uren
Het aantal vakantie-uren waarop de werknemer recht heeft, is___________________(7) en bedraagt voor het lopende kalenderjaar___________________(8).

 

Artikel 7 Pensioen
De werkgever draagt zorg voor aanmelding bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (9).

 

Artikel 8 Deelname ziektekostenregeling
De werknemer neemt wel/niet deel aan de collectieve ziektekostenregeling als bedoeld in artikel 3.3.1.

 

Artikel 9 Opzegging/tussentijdse opzegging*
De opzeggingstermijn bedraagt voor de werkgever________________ maand(en) en voor de werknemer_______________ maand(en) (10).

 

Artikel 10 Geschillen
De beslechting van geschillen uit deze arbeidsovereenkomst vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1.3 cao door de kantonrechter/door het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. De aanwijzing van genoemd Scheidsgerecht in de arbeidsovereenkomst met een werknemer die niet volgens de bepalingen van het Reglement van het Scheidsgerecht is aan te merken als een hogere functionaris, is nietig (11).

 

Artikel 11 Verhuizen
De werknemer zal wel/niet verhuizen naar het voor de instelling geldende woongebied (12).
of
De werknemer is verplicht te verhuizen naar het woongebied.
of
De werknemer is verplicht te verhuizen naar het woongebied en wel naar een zodanige plaats als voor vervulling van de functie vereist is.

 

Artikel 12 Professionele aangelegenheden
Op deze overeenkomst is van toepassing de regeling van professionele aangelegenheden als vervat in de bijlagen (13).

 

Slotbepalingen

Artikel 13
De collectieve arbeidsovereenkomst, zoals deze luidt of zal komen te luiden en de krachtens die cao vastgestelde arbeidsvoorwaarden, vormen met deze arbeidsovereenkomst één geheel.

 

Artikel 14
De werkgever stuurt per e-mailde de hierna genoemde documenten aan de werknemer. De werknemer die niet over de benodigde apparatuur beschikt wordt door de werkgever inzage verschaft.

De werknemer verklaart door de werkgever in de gelegenheid te zijn gesteld om van de volgende documenten kennis te nemen:

 1. De in artikel 13 bedoelde collectieve arbeidsovereenkomst;
 2. Het pensioenreglement van Pensioenfonds Zorg en Welzijn;
 3. Het Reglement Ziektekostenregeling als bedoeld in artikel 3.3.1.

en verklaart met de inhoud van bovenvermelde regelingen, voor zover op hem van toepassing, zoals zij luiden of zullen komen te luiden, akkoord te gaan.

 

Artikel 15
Arbeidsvoorwaarden die niet in de bepalingen van de cao zijn geregeld en die vóór de datum van inwerkingtreding van deze cao voor de werknemers golden, zijn de volgende:
1. ______________________________
2. ______________________________

 

Artikel 16
Regeling van aangelegenheden waarvoor de collectieve crbeidsovereenkomst geen bepalingen geeft en die werkgever en werknemer toch wensen te regelen (14).
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend


te___________________de___________________20___


(werkgever)________________ (werknemer)___________________


(wettelijk vertegenwoordiger) (15)

* doorhalen wat niet van toepassing is


NB Op grond van artikel 7:655 BWBurgerlijk Wetboek heeft de werkgever de verplichting de werknemer schriftelijk opgave te verstrekken van de plaats of plaatsen waar de arbeid wordt verricht. Daarnaast is de werkgever verplicht de werknemer bij indiensttreding schriftelijk te informeren over de plaats van zijn functie binnen de instelling. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van een organogram van de instelling.
De schriftelijke informatie kan worden verstrekt in de modelarbeidsovereenkomst of in de aanbiedingsbrief.
 
 

Toelichting op de cijfers
(1) Naam van de rechtspersoon, zoals deze luidt volgens de statuten.
(2) Naam en functie van de betrokkene(n).
(3) Invullen de voornaamste werkzaamheden aan het uitoefenen van de functie verbonden.
(4) Invullen naar gelang er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt voortgezet met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, indien de formatieplaats wordt gerekend tot de vaste formatie van de instelling.
(5) De aandacht wordt erop gevestigd dat de hier bedoelde proeftijd facultatief is. De toegestane duur van de proeftijd is afhankelijk van de lengte van het dienstverband (
artikel 7:652 BWBurgerlijk Wetboek).
(6) Invullen de datum van de laatste salarismutatie (bijvoorbeeld per 1 januari 20..).
(7) Invullen het aantal vakantie-uren waarop de werknemer per kalenderjaar recht heeft.
(8) Bij indiensttreding vermelden op hoeveel uren de werknemer in de loop van het kalenderjaar nog aanspraak kan maken.
(9) Deze aanmelding vindt uiteraard eerst dan plaats wanneer de werknemer daarvoor in de termen valt.
(10 ) Bij het sluiten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt u geacht het woord “opzegging” te verwijderen. Het opnemen van een tussentijdse opzegmogelijkheid in contracten voor bepaalde tijd is facultatief.
(11 ) Volgens het Arbitragereglement Scheidsgerecht Gezondheidszorg is de kring van diegenen van wie geschillen door dit Scheidsgerecht beslecht kunnen worden beperkt.
(12 ) Zie
artikel 11.4.2.
(13 ) In de bijlagen kunnen worden geregeld alle kwesties die de beroepsorganisaties noodzakelijk achten voor de uniforme regeling van het professioneel functioneren van een bepaalde beroepsgroep of ook de relatie tussen bepaalde beroepsgroepen. Hierbij dient de procedure volgens
artikel 3.2.11 lid 1 te worden gevolgd. Zolang de bekrachtiging als daar bedoeld nog niet heeft plaatsgevonden, kunnen bestaande regelingen terzake worden opgenomen in artikel 16 van de arbeidsovereenkomst.
(14 ) Bedoeld is dat eventueel in de instelling van toepassing zijnde regelingen, dan wel tussen werkgever en werknemer getroffen regelingen op deze plaats kunnen worden opgenomen.
(15 ) Krachtens
artikel 7:612 BWBurgerlijk Wetboek is een minderjarige die de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, bekwaam tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst.

 

Model leerovereenkomst beroepsvoorbereidende periode, behorende bij de Cao Ziekenhuizen


Ondergetekenden,


De Stichting/Vereniging___________________
gevestigd te___________________
(adres)___________________,
verder te noemen ‘de instelling’, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd
door___________________


en
___________________
wonende te___________________
(adres)___________________
geboren___________________te___________________
nationaliteit___________________,
verder te noemen ‘de leerling’, verklaren een leerovereenkomst te hebben aangegaan onder de navolgende voorwaarden:

 

Artikel 1
De leerling wordt toegelaten tot de opleiding___________________met ingang van ___________________.

 

Artikel 2
De leerovereenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor de duur van de beroeps-voorbereidende periode.
De duur van deze periode bedraagt ___________________weken/maanden.

 

Artikel 3
De leerling verbindt zich de opleiding gedurende deze periode te volgen, terwijl de instelling zich verplicht deze opleiding te geven of te doen geven met inachtneming van het bepaalde in de regeling met betrekking tot___________________.

 

Artikel 4
Gedurende de beroepsvoorbereidende periode ontvangt de leerling conform artikel 7.2.2 een vergoeding van € _______ per maand. De aan het opleidingsinstituut te betalen lesgelden tijdens deze periode komen voor rekening van de instelling. Leermiddelen worden in bruikleen verstrekt (1).

 

Artikel 5
Indien de leerling voldoet aan de door de instelling en/of opleidingsinstituut gestelde opleidingseisen in de in artikel 2 genoemde beroepsvoorbereidende periode, zal een leer-/arbeidsovereenkomst worden aangegaan (2).

 

Artikel 6
Geschillen terzake van de opleiding worden, nadat eerst binnen dertig dagen na het optreden van een geschil volgens artikel 3.1.3 kennis is gegeven dat er een geschil is, binnen dertig dagen na kennisgeving schriftelijk voorgelegd aan een commissie van drie personen, een en ander voor zover de terzake van toepassing zijnde opleidingsregelingen een dergelijke toetsing toelaten. Instelling en leerling wijzen binnen dertig dagen ieder een deskundige aan in deze commissie, waarna in onderling overleg door deze twee deskundigen een derde persoon als voorzitter wordt aangewezen. De aldus aangewezen commissie doet zo mogelijk binnen dertig dagen een voor partijen bindende uitspraak (3).
of
Ten aanzien van de regeling van geschillen ter zake van de duale opleiding tot verpleegkundige (kwalificatieniveau 4 en 5) en de duale opleiding tot verzorgende-IG is het bepaalde in de onderwijsovereenkomst/opleidingsovereenkomst tussen onderwijsinstelling en leerling van toepassing.

 

Artikel 7
De leerling verklaart te hebben ontvangen:

 • een door beide partijen ondertekend afschrift van deze leerovereenkomst;
 • van het opleidingsinstituut een ondertekende onderwijsovereenkomst/opleidings-overeenkomst (4);
 • een opleidingsreglement inservice-opleidingen;
 • een beroepspraktijkvormingsovereenkomst ten behoeve van de praktijkvorming in de beroepsvoorbereidende periode (5).

 

Artikel 8
De leerovereenkomst wordt beëindigd:

 • door opzegging door de leerling;
 • bij blijvende arbeidsongeschiktheid van de leerling;
 • bij gebleken ongeschiktheid voor het beroep van______________.

 

Regeling van bijzondere bedingen

Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt en ondertekend

te___________________ de____________________ 20___

(namens het opleidingsinstituut)__________(de leerling)________________


(namens de praktijkinstelling)________________

Op grond van artikel 1:234 van het Burgerlijk Wetboek dient voor het aangaan van een leerovereenkomst met een minderjarige (jonger dan achttien jaar) leerling, zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk toestemming te geven.

 

Toelichting op de cijfers
(1) Onder leermiddelen wordt verstaan hulpmiddelen bij de studie, zoals bijvoorbeeld boeken, schriften, schrijfmateriaal en dergelijke, dienend ter ondersteuning van de opleiding. Met betrekking tot de wijze waarop de betaling van lesgeld zal geschieden, moet geregeld worden of een vergoeding aan de leerling of een door de instelling directe betaling aan het opleidingsinstituut wordt gedaan.
(2) De instellingen kunnen conform
artikel 3.1.2 cao na de beroepsvoorbereidende periode met de leerlingen een leer-/arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd aangaan.
(3) Onder de woorden ‘geschillen ter zake van de opleiding’ dienen te worden verstaan geschillen ten aanzien van de vraag of de leerling aan de opleidingseisen voldoet, waarbij de beoordeling van de praktische werkzaamheden geacht wordt deel uit te maken van de opleidingsbeoordeling.
(4) Voor (duale) opleidingen vallend onder de werkingssfeer van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) geldt dat leerlingen bij een opleidingsinstituut zijn ingeschreven op grondslag van een onderwijsovereenkomst, waarin de rechten en plichten van beide partijen worden geregeld.
(5) Voor (duale) opleidingen vallend onder de werkingssfeer van de WEB geldt dat de perioden ten behoeve van de beroepspraktijkvorming deel uitmaken van een overeenkomst tussen het onderwijsinstituut, de leerling en de zorginstelling. Deze overeenkomst wordt mede ondertekend door het landelijk orgaan (OVDB), vanwege de opleidingserkenning van de instelling.

 

Model individuele leer-/arbeidsovereenkomst behorende bij de Cao Ziekenhuizen(1)

Ondergetekenden,

de Stichting/Vereniging___________________
gevestigd te___________________,
verder te noemen werkgever, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd
door_________________________

en

______________________________
wonende te___________________
(adres)___________________
geboren___________________ te___________________
nationaliteit___________________,
verder te noemen werknemer, verklaren hierbij een leer-/arbeidsovereenkomst onder de volgende voorwaarden te hebben aangegaan:

 

Artikel 1 Dienstverband
De werknemer treedt met ingang van___________________in dienst van de werkgever.

 

Artikel 2 Verplichting werkgever en werknemer
Werkgever verplicht zich werknemer op te leiden of te doen opleiden tot ___________ terwijl werknemer zich verplicht om de in het kader van de opleiding gegeven opdrachten uit te voeren, met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid. Een en ander met inachtneming van de bepalingen van het opleidingsreglement of opleidingsovereenkomst voor de opleiding zoals dit/deze luidt of zal komen te luiden en dat/deze met deze arbeidsovereenkomst één geheel vormt.

 

Artikel 3 Aard van de overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd (2) voor bepaalde tijd tot ________ (of op grond van ___________).

 

Artikel 4 Proeftijd
De eerste maand/eerste twee maanden na indiensttreding zal/zullen gelden als de wettelijke proeftijd als bedoeld in artikel 7:652 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 5 Arbeidsduur
De arbeidsduur bedraagt _____ uur per jaar (gemiddeld _____ uur per week), te meten per praktijkleerjaar.
Of
De arbeidsduur bedraagt _____ uur per jaar (gemiddeld _____ uur per week), te meten over de opleidingsperiode(3).

 

Artikel 6 Salaris
Het salaris bij indiensttreding bedraagt op het niveau van______________
€ ___________________bruto per maand, volgens de schaal voor ________ opgenomen in  hoofdstuk 7 Salariëring. Dit salaris zal na elk jaar dat de opleiding heeft geduurd worden verhoogd. De eerste periodieke verhoging zal plaatsvinden 12 maanden na indiensttreding en wel op ________________ (4).

 

Artikel 7 Vakantie-uren
Het aantal vakantie-uren waarop de werknemer recht heeft, is___________________en bedraagt voor het lopende kalenderjaar___________________.

 

Artikel 8 Pensioen
De werkgever draagt zorg voor aanmelding bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (5).

 

Artikel 9 Deelname ziektekostenregeling
De werknemer neem wel/niet deel aan de Collectieve Ziektekostenregeling als bedoeld in artikel 3.3.1 van de cao.

 

Artikel 10 Opzegging/tussentijdse opzegging
De opzegtermijn bedraagt voor de werkgever _________________ maand(en) en voor de werknemer___________________maand(en) (6).

 

Artikel 11 Geschillen

 1. De beslechting van geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst vindt, met inachtneming van het in lid 2 van dit artikel bepaalde, plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1.3 van de Collectieve Arbeidsovereenkomst door de kantonrechter.
 2. Geschillen terzake van de opleiding worden, nadat eerst binnen dertig dagen na het optreden van een geschil kennis is gegeven dat er een geschil is, binnen dertig dagen na kennisgeving schriftelijk voorgelegd aan een commissie van drie personen een en ander voor zover de terzake van toepassing zijnde opleidingsregelingen een dergelijke toetsing toelaten. Instelling en leerling wijzen binnen dertig dagen ieder een deskundige aan in deze commissie, waarna in onderling overleg door deze twee deskundigen een derde persoon als voorzitter wordt aangewezen. De aldus aangewezen commissie doet zo mogelijk binnen dertig dagen een voor partijen bindende uitspraak. (7)
  of
  Ten aanzien van de regeling van geschillen ter zake van de duale opleiding tot verpleeg-kundige (kwalificatieniveau 4 en 5) en de duale opleiding tot verzorgende-IG is het bepaalde in de onderwijsovereenkomst/opleidingsovereenkomst tussen het onderwijsinstituut en de leerling van toepassing.

 

Artikel 12 De opleidingskosten
De tijdens de opleidingsduur te betalen les-/collegegelden komen voor rekening van de werkgever.

 

Artikel 13 Verhuizen
De werknemer zal wel/niet verhuizen naar het voor de instelling geldende woongebied (8).
of
De werknemer is verplicht te verhuizen naar het woongebied.
of
De werknemer is verplicht te verhuizen naar het woongebied en wel naar een zodanige plaats als voor vervulling van de functie vereist is.

 

Artikel 14 Slotbepalingen
De collectieve arbeidsovereenkomst zoals deze luidt of zal komen te luiden en de krachtens die cao vastgestelde arbeidsvoorwaarden, vormen met deze leer-/arbeidsovereenkomst één geheel.

 

Artikel 15

De werkgever stuurt per e-mail de hierna genoemde documenten aan de werknemer. De werknemer die niet over de benodigde apparatuur beschikt wordt door de werkgever inzage verschaft.

De werknemer verklaart door de werkgever in de gelegenheid te zijn gesteld om van de volgende documenten kennis te nemen:

 1. De in artikel 13 bedoelde collectieve arbeidsovereenkomst;
 2. Het pensioenreglement van Pensioenfonds Zorg en Welzijn;
 3. Het Reglement Ziektekostenregeling als bedoeld in artikel 3.3.1.
 4. Een opleidingsovereenkomst of een exemplaar van het opleidingsreglement en verklaart met de inhoud van bovenvermelde regelingen, voor zover op hem van toepassing, zoals zij luiden of zullen komen te luiden, akkoord te gaan.

 

Artikel 16
Regeling van aangelegenheden, waarvoor de collectieve arbeidsovereenkomst geen bepalingen geeft en die werkgever en werknemer toch wensen te regelen.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend

te_______________________de_______________ 20___


(werkgever)________________(werknemer)(9)_______________

 

Toelichting op de cijfers
(1) Dit model is niet van toepassing op artsen in opleiding tot specialist bij een vrijgevestigde specialist.
(2) Invullen naar gelang er sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, dan wel bepaalde tijd.
(3) De arbeidsduur bedraagt voor een voltijd BBLBeroepsbegeleidende leerweg in het middelbaar beroepsonderwijs-leerling maximaal 1878 uur per jaar (gemiddeld 36 uur per week). Voor de HBO-V-leerling die een duale leerweg volgt bedraagt de arbeidsduur maximaal 1670 uur per jaar (gemiddeld 32 uur per week).
(4) De mogelijkheid bestaat dat een praktijkleerjaar niet samenvalt met het “schooljaar” van het op-leidingsinstituut. In dat geval zal het tijdstip van de verhoging van het salaris nader aangegeven moeten worden.
(5) Deze bepaling opnemen wanneer werknemer krachtens het reglement van dit pensioenfonds aangemeld dient te worden.
(6) Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd eindigen van rechtswege door het verstrijken van de periode waarvoor zij zijn aangegaan en behoeven dan ook niet te worden opgezegd. In de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd moet dan ook slechts dan een bepaling over opzegging worden opgenomen, als men deze overeenkomst tussentijds wenst te kunnen beëindigen. Bij het sluiten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt u geacht het woord “opzegging” te verwijderen.
(7) Onder de woorden “geschillen ter zake van de opleiding” dienen te worden verstaan geschillen ten aanzien van de vraag of de leerling aan de opleidingseisen voldoet, waarbij de beoordeling van de praktische werkzaamheden geacht wordt deel uit te maken van de opleidingsdeling.
(8) Zie
artikel 11.4.2.
(9) Krachtens artikel 7:612 van het BWBurgerlijk Wetboek is een minderjarige die de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt, bekwaam tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst.

 

Opleidingsovereenkomst

In die gevallen waarin de opleider dan wel het opleidingsinstituut geen verplichtingen krachtens de cao kunnen worden opgelegd, verplicht de instelling zich te bevorderen dat tussen de instelling, de leerling en bedoelde opleider c.q. het opleidingsinstituut een opleidingsovereenkomst tot stand komt. Als zodanig worden aangemerkt:

 • de beroepspraktijkvormingsovereenkomst in het kader van de duale opleidingen tot verpleegkundige en verzorgende-IG, met inachtneming van de bepalingen in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs en/of landelijke afspraken in de vorm van een modelregeling ten aanzien van de duale HBO-opleiding;
 • de modelregeling betreffende de relaties tussen de artsen in opleiding tot specialist, de specialist-opleider en het ziekenhuis in het kader van de opleiding tot medisch specialist.

In deze overeenkomst dienen bepalingen omtrent de navolgende onderwerpen te zijn opgenomen:

 1. de verplichting van de opleider, dan wel de instelling om de leerling op te leiden;
 2. de verplichting van de leerling om de - in het kader van de opleiding gegeven - opdrachten uit te voeren, met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid;
 3. het begin en einde van de opleidingsovereenkomst;
 4. de gronden en de wijze waarop de opleidingsovereenkomst kan worden beëindigd;
 5. de geschillenregeling ter zake van de opleiding;
 6. de bepaling dat de opleidingsovereenkomst niet in strijd kan zijn met de arbeids-overeenkomst;
 7. de relatie tussen het beëindigen van de opleidingsovereenkomst en de arbeids-overeenkomst
 8. de regeling van de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid van de leerling, zowel als van de opleider c.q. de instelling;
 9. voor zover niet elders geregeld, de verhouding tussen arbeid en studie;
 10. regeling van de kosten van de opleiding;
 11. de bepaling dat wanneer een opleidingsovereenkomst is vastgesteld deze een integraal onderdeel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst.