Cao Ziekenhuizen 2017 - 2019

Bijlage B Overzicht Normen Arbeidstijdenwet (Atw) en Arbeidstijdenbesluit (Atb)

De Arbeidstijdenwet (Atw) is van toepassing op alle personen die onder het gezag van de werkgever arbeid verrichten (werknemer, leerlingen, stagiaires).

De AtwArbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit (Atb) zijn deels niet van toepassing op de werknemer die meer dan drie maal het minimumloon verdient, tenzij hij arbeid in nachtdienst verricht of arbeid waaraan ernstige gevaren voor de veiligheid of de gezondheid van personen zijn verbonden, in welk geval de AtwArbeidstijdenwet onverkort van toepassing is. Daarnaast is ook de medisch specialist deels uitgezonderd. Voor beide voornoemde uitzonderingen zijn de artikelen 4:2 en 4:3 (de mededeling en registratie), hoofdstuk 5 (arbeids- en rusttijden) en hoofdstuk 6 (medezeggenschapsaspecten) van de AtwArbeidstijdenwet niet van toepassing.

Tijdens de zwangerschap en na de bevalling gelden striktere normen (artikelen 4:5 t/m 4:9 AtwArbeidstijdenwet).

In dit schema zijn alleen de normen voor werknemers van 18 jaar en ouder opgenomen. Voor werknemers jonger dan 18 jaar gelden striktere regels.


Zondagsarbeid

Normen werknemers
>
18 jaar

Normen
vereenvoudigde AtwArbeidstijdenwet

(geen collectieve regeling vereist, tenzij anders vermeld)

Bijzonderheden (AtbArbeidstijdenbesluit)

(c) = collectieve regeling nodig

(a) = alleen voor V&V

(b) = alleen voor Artsen

Afwijkende afspraken in cao

Arbeidsverbod

Op zondag wordt geen arbeid verricht, tenzij .....­

 

 

1e uitzondering op arbeidsverbod

Tenzij het tegendeel is bedongen en uit de aard van de arbeid voortvloeit

 

 

2e uitzondering op arbeidsverbod

Tenzij de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken en het medezeggenschapsorgaan daarmee instemt, en de betrokken werknemer daar voor dat geval mee instemt

 

 

Zondagsbepaling

In geval van arbeid op zondag ten minste 13 vrije zondagen per 52 weken

 

Collectieve regeling H6, artikel 6.10


 

Minimumrusttijden

Normen
werknemers
> 18 jaar

Normen
vereenvoudigde AtwArbeidstijdenwet

(geen collectieve regeling vereist,
tenzij anders vermeld)

Bijzonderheden (Atb)

(c) = collectieve regeling nodig

(a) = alleen voor V&V

(b) = alleen voor Artsen

Afwijkende
afspraken in cao

 

Dagelijkse onafgebroken rusttijd

11 uur per 24 uur

1 x per periode van 7 x 24 uur
in te korten tot 8 uur *
)

(c) (a) bovendien 1 x per
periode van 7 x 24 uur in
te korten tot 10 uur

 

Wekelijkse onafgebroken rusttijd

36 uur per periode van 7 x 24 uur,
of 72 uur per periode van 14 x 24 uur,
op te splitsen in perioden van minimaal 32 uur

 

 

*) Indien de aard van de arbeid of de bedrijfsomstandigheden dit met zich meebrengen.


Maximumarbeidstijden

Normen
werknemers
> 18 jaar

Normen
vereenvoudigde AtwArbeidstijdenwet

(geen collectieve regeling vereist, tenzij anders vermeld)

Bijzonderheden (Atb)

(c) = collectieve regeling nodig

(a) = alleen voor V&V

(b) = alleen voor Artsen

Afwijkende
afspraken in cao

 

Arbeidstijd
per dienst

12 uur

 

Collectieve regeling
H6, artikel 6.11 lid 1:

- 10 uur;

- inclusief overwerk 12 uur

Arbeidstijd
per week

60 uur

 

Collectieve regeling
H6, artikel 6.11 lid 3:

- van deze norm kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken

Arbeidstijd
per 4 weken

Gemiddeld 55 uur per week

 

Collectieve regeling
H6, artikel 6.11 lid 5:

- van deze norm kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken

Arbeidstijd per referentieperiode

Per 16 weken gemiddeld 48 uur per week

 

Collectieve regeling
H6, artikel 6.11 lid 5:

- van deze norm kan niet ten nadele van de werknemer worden afgewekenAanvullende regels bij nachtdiensten

Een nachtdienst is een dienst waarin meer dan 1 uur arbeid wordt verricht tussen 00:00 uur en 06:00 uur

Normen
werknemers

> 18 jaar

Normen
vereenvoudigde AtwArbeidstijdenwet

(geen collectieve regeling vereist, tenzij anders vermeld)

Bijzonderheden (Atb)

(c) = collectieve regeling nodig

(a) = alleen voor V&V

(b) = alleen voor Artsen

Afwijkende
afspraken in cao

 

Minimumrust na een nachtdienst die
eindigt na 02:00 uur

14 uur

(1 x per 7 x 24 uur in te korten
tot 8 uur)
*)

 

Collectieve regeling
H6, art 6.11 lid 4

Minimumrust na een
reeks van 3 of meer achtereenvolgende nachtdiensten

46 uur

 

 

Maximum arbeidstijd
per nachtdienst

10 uur

(maximaal 5 x per 14 x 24 uur en
22 x per 52 weken te verlengen tot 12 uur onder gelijktijdige inkorting van de rust na die verlengde nachtdienst tot minimaal 12 uur)

 

Collectieve regeling
H6, art 6.11 lid 2 en 4:

- 9 uur,

- inclusief overwerk 10 uur

- de verlenging tot 12 uur is niet toegestaan

Maximum arbeidstijd
per week

60 uur

 

Collectieve regeling
H6, artikel 6.11 lid 3:

- van deze norm kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken

Maximum arbeidstijd
per 4 weken

Gemiddeld 55 uur per week

 

Collectieve regeling
H6, artikel 6.11 lid 5:

- van deze norm kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken

Maximum arbeidstijd
per referentieperiode

Per 16 weken gemiddeld
40 uur per week indien sprake
is van 16 of meer nachtdiensten
in die periode

 

Collectieve regeling
H6, artikel 6.11 lid 6:

- van deze norm kan niet ten nadele van de werknemer, met uitzondering van de arts, worden afgeweken;

- voor artsen geldt: per 13 weken gemiddeld 48 uur per week.

Maximumaantal nachtdiensten

Per 16 weken maximaal 36 nachtdiensten die eindigen na 02:00 uur

 

Bij collectieve regeling kan hiervan worden afgeweken tot
maximaal 140 nachtdiensten die eindigen na 02:00 uur per 52 weken

of
maximaal 38 uur arbeid tussen 00:00 uur en 06:00 uur per 2 weken

 

Collectieve regeling
H6, artikel 6.12:

- maximaal 5 achtereenvolgende nachtdiensten of

- maximaal 7 indien niet meer dan 43 per 16 weken

-  van deze normen kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken

Maximum aantal
achtereenvolgende
diensten in een reeks waarin ook een of meer nachtdiensten

7

 

 

*) Indien de aard van de arbeid of de bedrijfsomstandigheden dit met zich meebrengen.Pauze

Normen werknemers > 18 jaar

Normen vereenvoudigde AtwArbeidstijdenwet

(geen collectieve regeling vereist, tenzij anders vermeld)

Bijzonderheden (Atb)

(c) = collectieve regeling nodig

(a) = alleen voor V&V

(b) = alleen voor Artsen

Afwijkende afspraken in cao

 

Arbeidstijd per dienst > 5 1/2 uur

Minimaal 1/2 uur

(op te splitsen in pauzes van minimaal 1/4 uur)

(c) Bij collectieve regeling kan de pauze beperkt worden tot 1/4 uur

(c) als geen pauze mogelijk:

- dan maximaal gemiddeld 44 uur arbeid per 16 weken;

(c) geconsigneerde pauze is pauze als aard van de arbeid dat noodzakelijk maakt

zie ook
H6, artikel 6.9zie ook
H10, artikel 10.6

Arbeidstijd per dienst > 10 uur

Minimaal 3/4 uur

(op te splitsen in pauzes van minimaal 1/4 uur)

(c) Bij collectieve regeling kan de pauze beperkt worden tot 1/4 uur

 

 Consignatie

 

 

(c) Bereikbaarheidsdienst

(maximaal 24 uur)

 

Normen
werknemers
> 18 jaar

Normen
vereenvoudigde AtwArbeidstijdenwet

(geen collectieve regeling vereist,tenzij anders vermeld)

Bijzonderheden (Atb)

(c) = collectieve regeling nodig

(a) = alleen voor V&V

(b) = alleen voor Artsen

Afwijkende afspraken in cao

 

Periode zonder
consignatie

Per 28 x 24 uur minimaal 14 perioden van 24 uur, en tweemaal 48 uur geen arbeid

(c) aantal bereikbaarheidsdiensten:

- per 7 x 24 uur maximaal

(a) 3 en (b) 5

- per 16 weken maximaal

(a) 32 en (b) 32

 

Consignatie voor en
na een nachtdienst

11 uur voor en 14 uur na een nachtdienst
niet toegestaan

11 uur voor en 14 uur na een nachtdienst
niet toegestaan

 

Maximum arbeidstijd
per 24 uur

13 uur

13 uur

 

Maximum arbeidstijd
per week

60 uur

60 uur

 

Maximum arbeidstijd
per referentieperiode
(geen consignatie tussen 00:00 uur en 06:00 uur)

per 16 weken gemiddeld 48 uur per week

per 16 weken gemiddeld 48 uur per week

 

Maximum arbeidstijd per referentieperiode
(met consignatie tussen 00:00 uur en 06:00 uur)

per 16 weken gemiddeld 48 uur per week

per 16 weken gemiddeld 48 uur per week

 

Als in 16 weken sprake is van 16 of meer keer consignatie tussen 00:00 uur en 06:00 uur:

(lid 5) maximaal gemiddeld 40 uur per week, of
(lid 6) maximaal gemiddeld 45 uur per week en na de laatste oproep tussen 00:00 uur en 06:00 uur 8 uur rust dan wel in de 18 uur na 06:00 uur 8 uur rust

Idem

 

Uitgezonderd:

(c) (b) Per 16 weken gemiddeld 48 uur per week

 

Zie ook H10, artikel 10.2 lid 4

 

Minimum arbeidstijd
bij oproep in consignatie

1/2 uur

 

  

 

(c) Aanwezigheidsdienst*)

(maximaal 24 uur)

 

Normen werknemers > 18 jaar

Normen vereenvoudigde AtwArbeidstijdenwet

(geen collectieve regeling vereist, tenzij anders vermeld)

Bijzonderheden (Atb)

(c) = collectieve regeling nodig

(a) = alleen voor V&V

(b) = alleen voor Artsen

Afwijkende afspraken in cao

Maximum aantal aanwezigheids diensten

 

52 per 26 weken

 

Minimum rust voor en na een aanwezigheids dienst

 

11 uur

 

Minimum rust per periode van 7 x 24 uur

 

90 uur (verdeeld over 1 x 24 uur onafgebroken en 6 x 11 uur onafgebroken; de onafgebroken perioden mogen aaneengesloten zijn)

(c)(de minimum rust van 11 uur voor en na een aanwezigheidsdienst resp. de minimum rust van 11 uur in de periode van 7 x 24 uur

1 x per periode van 7 x 24 uur in te korten tot 10 uur en 1 x tot 8 uur, onder gelijke verlenging van de volgende rustperiode) **)

 

Maximum arbeidstijd per 26 weken

 

gemiddeld 48 uur per week
(1248 uur)

Collectieve afspraak
H10, artikel 10.2 lid 1:

- Er wordt geen gebruik gemaakt van van artikel 4.8:2 lid 2 AtbArbeidstijdenbesluit (maatwerkregeling/opt-out)

Maximum arbeidstijd per 26 weken voor aiosArts in opleiding tot specialist

 

gemiddeld 48 uur per week
(1248 uur) vanaf 1-8-2011


*)Indien de aard van de arbeid het noodzakelijk maakt dat de arbeid regelmatig of voor een aanzienlijk deel in een aanwezigheidsdienst wordt verricht en dit door het op een andere wijze organiseren van de arbeid redelijkerwijs niet is te voorkomen.

**)Toepassing van deze inkorting is alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan, namelijk uitsluitend als de aard van de arbeid of de bedrijfsomstandigheden dat objectief rechtvaardigen.


 

 

Cumulatie bijzondere diensten

 

Normen
werknemers
> 18 jaar

Normen
vereenvoudigde AtwArbeidstijdenwet

(geen collectieve
regeling vereist, tenzij
anders vermeld)

Bijzonderheden (Atb)

(c) = collectieve regeling nodig

(a) = alleen voor V&V

(b) = alleen voor Artsen

Afwijkende afspraken in cao

Consignatie-
+ aanwezigheids-
+ bereikbaarheids
diensten

 

aantal bijzondere diensten

- per 7 x 24 uur maximaal
(a) 3 en (b) 5

- per 16 weken maximaal
(a) 32 en (b) 32