Cao Ziekenhuizen 2017 - 2019

Hoofdstuk 2. Cao Ziekenhuizen

Artikel 2.1. Looptijd, wijziging en opzegging cao

1. Deze cao treedt in werking op 1 januari 2017 en loopt tot en met 31 maart 2019.

2. Ingeval van zwaarwegende omstandigheden kan deze cao, met instemming van cao-partijen, tussentijds worden gewijzigd.


3. Indien geen van de cao-partijen uiterlijk één maand voor de datum waarop deze cao eindigt schriftelijk aan de andere partij(en) te kennen heeft gegeven dat zij de cao wenst te beëindigen of in één of meer bepalingen wijzigingen wenst, zal deze cao geacht worden telkens voor één jaar stilzwijgend te zijn verlengd.

Artikel 2.2. Karakter cao

1. De bepalingen van deze cao hebben een standaard karakter. Dat wil zeggen dat voor zover daarin niet anders is bepaald, het de werkgever niet is toegestaan af te wijken van de bepalingen van deze cao of arbeidsvoorwaarden met de werknemer overeen te komen, die in deze cao niet zijn geregeld.

2. In afwijking van lid 1 is het de werkgever toegestaan, ten behoeve van de werknemers, de volgende regelingen te treffen:
  • een kredietverstrekkingregeling;
  • een regeling op het gebied van collectieve verzekering;
  • een regeling met betrekking tot een sociaal-/bedrijfsfonds;
  • het uitvoeren van het generatiebeleid zoals opgenomen in Bijlage D.

Artikel 2.3. Nadere uitvoeringsregelingen

Indien één van de cao-partijen van oordeel is dat toepassing van de in de cao opgenomen regelingen of onderdelen daarvan zal leiden tot niet door cao-partijen bedoelde effecten, kunnen partijen nadere regelingen vaststellen.

Artikel 2.4. Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS)

De AMSArbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten maakt als hoofdstuk 15 deel uit van de Cao Ziekenhuizen, met dien verstande dat met de AMSArbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten een volledige arbeidsvoorwaardelijke regeling is  beoogd waarbij geen rechten kunnen worden ontleend aan de  andere hoofdstukken van de Cao Ziekenhuizen.

Artikel 2.5. Uitzendkrachten en gedetacheerden

Aan de arbeidskrachten die door een uitzendbureau/detacheringsbureau ter beschikking worden gesteld aan een organisatie die onder de werkingssfeer van de Cao Ziekenhuizen valt, zal het uitzendbureau/detacheringsbureau overeenkomstige arbeidsduur, lonen en overige vergoedingen toekennen als die welke worden toegekend aan werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de inlenende organisatie.

Artikel 2.6. Interpretatiecommissie

1. Cao-partijen hebben een interpretatiecommissie ingesteld, die tot taak heeft de uitleg van cao-artikelen, tegen de achtergrond van de gevoerde onderhandelingen, vast te stellen.

2. Iedere cao-partij is bevoegd zich tot genoemde commissie te wenden.

3. Samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van deze commissie zijn reglementair vastgelegd (bijlage E).