Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten 2018

Preambule AMS 2018: Onderhandelaarsakkoord, 7 november 2017

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Landelijke vereniging van Artsen in
Dienstverband (LAD) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) hebben op 7 november
2017 een akkoord bereikt over de uitwerking van de afspraken in het Principeakkoord Pensioenaftopping van 2 november 2016. Daarnaast is door partijen invulling gegeven aan de afspraken die in 2014 zijn gemaakt over de Variflex. 
 
Pensioenaftopping
In het Principeakkoord was afgesproken dat 8,25% pensioenpremie, berekend over het inkomen boven de fiscale pensioenaftoppingsgrens, wordt gestort in de het Budget Organisatorische Eenheid. AMS-partijen hebben op 7 november  afgesproken dat de  tegemoetkoming van de vrijgevallen pensioenpremie vanaf 1 januari 2017 via een eenmalige structurele ophoging van de salarissen plaatsvindt. Bij de berekening van de tegemoetkoming is uitgegaan van de salaristabel, vermeerderd met een gemiddelde inconveniëntoeslag. Nabetaling of verrekening over het kalenderjaar 2017 vindt plaats in 2017.
 
2016
Naast bovengenoemde zijn AMS-partijen overeengekomen dat over 2016 de vrijgevallen werkgeverspremie pensioen volledig, d.w.z. 11,75%, wordt uitgekeerd aan de medisch specialist. 
 
2015
De NVZ heeft voor 2015 haar leden geadviseerd 6,25% van de vrijgevallen pensioenpremie uit te keren. In het Principeakkoord hebben AMS-partijen hier verder geen aanvullende afspraken over gemaakt.
 
Variflex
AMS-partijen hebben afgesproken dat de Variflexregeling op 1 januari 2018 komt te vervallen. Conform afspraken uit de AMSArbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten 2014 wordt de materiële waarde van de Variflex op peildatum 31 december 2015 toegevoegd aan het BOE. De waarde van elke afzonderlijke module is door AMS-partijen berekend en opgenomen in bijlage IIc. De materiële waarde wordt bepaald door het aantal medisch specialisten in dienstverband dat op 31 december 2015 gebruikmaakte van de Variflex te vermenigvuldigen met de waarde van de gebruikte module op basis van de salaristabel van 1 januari 2017. Deze middelen zijn onder meer bedoeld ten behoeve van levensfasebewust personeelsbeleid.
 
Daarnaast zijn AMS-partijen een overgangsregeling overeengekomen voor medisch specialisten die voor 1 juli 2014 55 jaar of ouder waren. Zij behouden hun volledige aanspraak op de Variflexregeling, inclusief de doorgroei naar een volgende module. Het maakt daarbij niet uit of de medisch specialist voor 1 juli 2014 gebruik maakte van de Variflex of niet. Uitsluitend de leeftijd van 55 jaar of ouder geeft dit recht. Medisch specialisten die tussen 1 juli 2014 en 1 januari 2017 in de Variflex zijn ingestroomd, behouden hun  recht tot 1 januari 2018. Daarna vervalt voor hen het gebruik van de Variflexregeling.