Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten 2018

Preambule AMS: Onderhandelaarsakkoord, 10 juni 2014

Preambule AMSArbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten: Onderhandelaarsakkoord, 10 juni 2014   

 

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de Orde van Medisch Specialisten (OMS) hebben een akkoord bereikt over een vernieuwde Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) per 1 januari 2015. De nieuwe AMSArbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten regeling vervangt de huidige AMSArbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten.  

 

Dit akkoord is een uitwerking van de visie op arbeidsverhoudingen en de positie van de medisch specialist in het ziekenhuis zoals partijen in het najaar van 2012 zijn  overeengekomen in het ‘Manifest Kaap Doorn’. Het resultaat van de uitwerking is vervat in een vernieuwde arbeidsvoorwaardenregeling waar het Statuut voor medisch specialisten in dienstverband onderdeel van uitmaakt. 

 

De uitgangspunten waarop de regelingen zijn geënt zijn de volgende:   

1.     Verantwoordelijkheid en betrokkenheid;  

2.     Veilig en gezond werken;  

3.     Flexibiliteit om keuzes te kunnen maken. 

  

1. Verantwoordelijkheid en betrokkenheid   

  

Toekomst   

Het ziekenhuislandschap is de afgelopen jaren sterk in beweging. Minder complexe zorg wordt dichtbij de patiënt aangeboden, complexe zorg geconcentreerd. Er zijn meer samenwerkingsverbanden zichtbaar. De zorgprofielen van zorgaanbieders veranderen en de zorgverzekeraars hebben in dit proces een regiefunctie gekregen. 

 

Al deze ontwikkelingen vragen om een nog grotere betrokkenheid en 

medeverantwoordelijkheid van de medisch specialist in dienstverband bij de formulering en uitvoering van de strategische koers.  Het bestuur en medisch specialisten zullen ‘in eigen huis’ heldere afspraken maken over de kwaliteit en kwantiteit van de te leveren zorg. Zij zijn hierop over en weer aanspreekbaar.  

  

Hoe speelt de nieuwe AMSArbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten hier op in?  

Integraal onderdeel van de nieuwe AMSArbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten is het Statuut voor medisch specialisten in dienstverband. Het Statuut regelt de afzonderlijke en de gezamenlijke verantwoordelijkheden van het bestuur en de medisch specialist in dienstverband bij het verlenen van medisch specialistische zorg. 

 

Het Statuut biedt de medisch specialist in dienstverband en raad van bestuur de mogelijkheid om afspraken te maken over de kwaliteit en kwantiteit van het zorgaanbod. De medisch specialist krijgt de medeverantwoordelijkheid voor productievolume, omzet en een goede voorbereiding van de onderhandelingen met zorgverzekeraars. Voor deze verantwoordelijkheid is het nodig dat het bestuur  inzicht geeft in  de omzet- en kostenontwikkeling van de organisatorische eenheid en die van het ziekenhuis. 

 

Het doel van de afspraken in het Statuut is dat de medisch specialist en het bestuur in de gelegenheid zijn de toegekende verantwoordelijkheid voor kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de geleverde zorg waar te maken.  
  


 

2. Veilig en gezond werken  

  

Toekomst   

Patiëntveiligheid en de daarvoor benodigde uitgangspunten ten opzichte van veilig en gezond werken zijn belangrijke voorwaarden voor het duurzaam kunnen leveren van kwalitatief goede zorg. Daarom is het nodig dat het bestuur  als eindverantwoordelijke voor de kwaliteit en veiligheid van de te leveren zorg en de medisch specialist als eerstverantwoordelijke op het niveau van de patiënt, hierover samen een collectieve ambitie formuleren en afspraken maken.  

 

Hoe speelt de nieuwe AMSArbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten hier op in?  

Naast het in acht nemen van de bepalingen over arbeidsduur, waarbinnen  de te verrichten werkzaamheden plaatsvinden zijn in de AMSArbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten en het Statuut  randvoorwaarden en kaders voor veilig en gezond werken en roosteren opgenomen. Zo wordt veilig en gezond werken een vast onderdeel van het periodieke gesprek tussen organisatorische eenheid en bestuur zodat snel maatregelen getroffen kunnen worden indien zich knelpunten voordoen. 

  

Monitor veilig en gezond  werken  

Met deze afspraken willen NVZ, LAD en OMS dat er meer aandacht komt voor dit thema. Om te toetsen of hiermee het gewenste doel wordt bereikt, namelijk veilig en gezond werken, zullen partijen de gemaakte afspraken in de nieuwe AMSArbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten monitoren. 

  

Wanneer in de loop van 2015, uiterlijk begin 2016, uit de monitor blijkt dat er onvoldoende voortgang wordt geboekt zullen partijen nadere afspraken maken om de doelstellingen van veilig en gezond werken te realiseren. 

 

3. Flexibiliteit om keuzes te kunnen maken  

  

Toekomst   

Levensfasebeleid heeft voor medisch specialisten prioriteit. Het gaat partijen er om dat medisch specialisten ook  op de langere termijn gezond en gemotiveerd kunnen (blijven) werken. Verschillende fases in het leven vragen om verschillende keuzes en daaruit voortvloeiende afspraken. Om die keuzes ook daadwerkelijk te kunnen maken, is regelruimte nodig.  

  

Hoe speelt de nieuwe AMSArbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten hier op in?  

NVZ, LAD en OMS leggen met het Statuut en de AMSArbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten meer verantwoordelijkheid voor de inrichting van het werk bij de organisatorische eenheid en de medisch specialist. Binnen de organisatorische eenheid maken de medisch specialisten onderling afspraken over verdeling en invulling van de werkzaamheden zodat beter kan worden aangesloten bij de wensen die voortkomen uit verschillende levensfasen.  

 

Om de grotere verantwoordelijkheid van de organisatorische eenheid bij de verdeling en inrichting van het werk materieel vorm te geven zijn partijen overeengekomen dat vanaf 1 januari 2015 in de AMSArbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten een budget voor de organisatorische eenheid wordt ingevoerd. Tegelijkertijd komen de individuele toeslagen voor managementtaken,  opleidingsverantwoordelijkheid en de dervingstoeslag A te vervallen. De materiele equivalent daarvan wordt opgenomen in het budget organisatorische eenheden.     

             

Variflex   

Vanaf 1 januari 2017 komt de Variflex te vervallen en wordt de materiële omvang van de Variflex en de dervingstoeslag B aan het budget organisatorische eenheid toegevoegd.  Randvoorwaarde hiervoor is dat de afspraken over gezond en veilig werken, waaronder veilig roosteren, worden nagekomen. Partijen zullen dit monitoren. Partijen spreken af de periode tot 2017 te gebruiken om te bezien of er aanvullende maatregelen nodig zijn om de overheveling van de Variflex-middelen goed te laten verlopen. De periode tot eind 2015 wordt gebruikt om deze afspraak nader uit te werken. 

 

Tot 1 januari 2017 worden Variflex en de dervingstoeslag B individueel toegekend volgens de huidige systematiek. 

  

In aanloop naar de ingangsdatum van 1 januari 2015 roepen partijen hun leden op om per direct te starten met de voorbereidingen.  

  

Aldus overeengekomen,   Breda, 10 juni 2014,   

  

 

NVZ   

Olof Suttorp                                        Sjoerd Vegter 

 

 

 

 

LAD                                                    OMS  

Caroline van den Brekel                     Léon Winkel