Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten 2018

Colofon

Moet worden aangepast

Uitgever NVZ vereniging van ziekenhuizen

Bezoekadres Oudlaan 4
Postadres Postbus 9696
3506 GR Utrecht
Telefoon 030 2739883
Telefax 030 2739780
E-mail nvz@nvz-ziekenhuizen.nl
Internet www.nvz-ziekenhuizen.nl

© Copyright 2015 NVZ vereniging van ziekenhuizen, Utrecht


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopie‘n, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de partijen bij deze cao. Het gebruik van de tekst als toelichting of ondersteuning bij artikelen, boeken en scripties is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Voor het verkrijgen van de toestemming kunt u zich richten tot NVZ vereniging van ziekenhuizen, Postbus 9696, 3506 GR te Utrecht. 

De auteurs van deze uitgave hebben de tekst met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Noch de redactie, noch de uitgever kan echter aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit onvolledig of onjuist opgenomen informatie. Voor verbeteringen van de opgenomen gegevens houden zij zich gaarne aanbevolen.