Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten 2016

Hoofdstuk 1. Werkingssfeer en arbeidsovereenkomst

Artikel 1.1. Werkingssfeer AMS

1. De AMSArbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten treedt met ingang van 1 januari 2016 in werking.

2. Alle medisch specialisten in dienst van het ziekenhuis en werkzaam in de functie van medisch specialist, vallen onder de werkingssfeer van de AMSArbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten.

3. In overleg tussen bestuur en medisch specialist kan ten gunste van de medisch specialist worden afgeweken van de AMSArbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten.

4. Medisch specialisten die gebruik maken van de Kinderartsen (NVK) regeling kunnen ook na invoering van deze AMSArbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten gebruik blijven maken van deze regeling.

Artikel 1.2. Samenhang Cao Ziekenhuizen en AMS

1.   De AMSArbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten maakt als hoofdstuk 16 Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten deel uit van de Cao Ziekenhuizen met dien verstande dat de AMSArbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten een volledige arbeidsvoorwaardelijke regeling is.

2.   Het Statuut voor Medisch Specialisten maakt deel uit van de AMSArbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten.

3.   In de AMSArbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten wordt op passende wijze aansluiting gezocht bij wijzigingen in de Cao Ziekenhuizen. Daarbij worden door partijen bij de AMSArbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten afspraken gemaakt die vallen binnen de beschikbare procentuele financiële ruimte zoals gebruikt in de Cao Ziekenhuizen, waardoor de arbeidsvoorwaarden van medisch specialisten zich op een gelijkwaardige wijze ontwikkelen als die van werknemers die onder de werkingssfeer van de Cao Ziekenhuizen vallen.

4.   AMSArbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten partijen overleggen uiterlijk binnen 3 maanden na afsluiting van de cao over deze gewenste aanpassingen. Vindt er binnen 6 maanden na het afsluiten van de Cao Ziekenhuizen geen overeenstemming plaats dan worden de in de Cao Ziekenhuizen overeengekomen beloningselementen overgenomen in de AMSArbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten.

Artikel 1.3. De arbeidsovereenkomst

1. De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde of bepaalde tijd wordt schrif­te­lijk aangegaan en in twee­voud opgesteld.

2. Op een reeks arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is artikel 7:668a BWBurgerlijk Wetboek van toepassing.

3.  Conform de afwijkmogelijkheid van artikel 7:668a lid 9 BWBurgerlijk Wetboek kan in aansluiting op een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een nieuwe arbeidsovereenkomst omwille van educatie voor de duur van een vervolgopleiding (fellow) worden aangegaan, waarbij de periode van 24 maanden en het aantal van drie elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten kan worden overschreden, zonder dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

4. Bestuur en medisch specialist kunnen gelijke opzegtermijnen overeenkomen met een maximum van zes maanden.

5. De AMSArbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten vormt een integraal onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Bij indiensttreding wordt de AMSArbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten  ter beschikking gesteld.

6. Alle in het ziekenhuis werkzame medisch specialisten maken deel uit van de medische staf en, indien deze in het ziekenhuis aanwezig is, van de VMSDVereniging medisch specialisten in dienstverband. Medisch specialisten aanvaarden de afspraken die door de medische staf en de VMSDVereniging medisch specialisten in dienstverband zijn gemaakt.

Artikel 1.4. Functie, functieprofiel

1. De functie van de medisch specialist wordt door het bestuur vastgesteld met in achtneming van het functieprofiel, zoals opgenomen in bijlage I en het Statuut, hoofdstuk 8.

2. De medisch specialist is gehouden de overeengekomen werkzaamheden te verrichten overeenkomstig de functie als vastgelegd op basis van het functieprofiel.

3. Het bestuur kan in overleg met de VMSDVereniging medisch specialisten in dienstverband nadere regels stellen ter uitvoering van het functieprofiel.

Artikel 1.5. Nevenfuncties en nevenwerkzaamheden

1. Het is de medisch specialist, zonder dat het bestuur daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven, niet toegestaan nevenfunctie(s) te aanvaarden en/of nevenwerkzaamheden te verrichten.

2. Het bestuur kan de toestemming voor het verrichten van nevenfunctie(s) of nevenwerkzaamheden uitsluitend onthouden in de volgende gevallen:
  • a. Indien deze betrekking hebben op activiteiten die tot het ziekenhuis behoren  en binnen werktijd kunnen leiden tot onderbreking van de overeengekomen werkzaamheden;
  • b. Indien deze betrekking hebben op  activiteiten die tot het ziekenhuis behoren  en de medisch specialist deze werkzaamheden wil verrichten buiten werktijd, waarbij deze nevenfunctie(s) en/of nevenwerkzaamheden het belang van het ziekenhuis kunnen schaden;
  • c. Indien de medisch specialist een parttime dienstverband heeft, in die gevallen dat de nevenfunctie(s) en/of nevenwerkzaamheden betrekking hebben op activiteiten die tot het ziekenhuis behoren, waarbij door het aanvaarden van deze nevenfuctie(s) en/of nevenwerkzaamheden nadeel kan ontstaan voor het ziekenhuis.

3. Het bestuur geeft schriftelijk gemotiveerd aan waarom de toestemming als bedoeld in lid 2 wordt onthouden.

4. Staan de nevenfunctie(s) en/of nevenwerkzaamheden niet in relatie tot de ziekenhuisactiviteiten, dan verleent het bestuur toestemming, tenzij deze in redelijkheid onverenigbaar zijn met de functie van de medisch specialist dan wel de belangen of het aanzien van het ziekenhuis.

5. Het bestuur kan aan het verlenen van toestemming voorwaarden verbinden. Hieronder wordt begrepen de voorwaarde dat de medisch specialist gehouden is een opgave te doen van de inkomsten die uit de nevenfunctie(s) en/of nevenwerkzaamheden onder 2 sub a en sub b worden genoten en van het tijdsbeslag dat met de nevenfunctie(s) en/of werkzaamheden is gemoeid.

6. Inkomsten voortvloeiend uit  de onder 2 sub a beschreven nevenfunctie(s) en/of nevenwerkzaamheden komen ten goede aan het ziekenhuis. Over de verdeling van de inkomsten voortvloeiend uit onder 2 sub b beschreven nevenfunctie(s) en/of werkzaamheden worden tussen de medisch specialist en het bestuur afspraken gemaakt.

7. De verleende toestemming kan worden ingetrokken als zich een wezenlijke wijziging voordoet in de omstandigheden waaronder de toestemming is verleend. Met dien verstande dat als de omstandigheden betrekking hebben op een uitbreiding van het werkgebied van het ziekenhuis, dan wel een fusie met een ander ziekenhuis/derde of een samenwerking met een ander ziekenhuis/derde, partijen met elkaar in overleg treden over de mogelijke schade die de medisch specialist ondervindt als daardoor de instemming wordt ingetrokken.

8. Trials worden aangemerkt als nevenwerkzaamheden in de zin van dit artikel.

Artikel 1.6. Einde arbeidsovereenkomst

1. Met betrekking tot het einde van de arbeidsovereenkomst zijn de  bepalingen uit het BWBurgerlijk Wetboek van toepassing. Het bestuur gaat niet tot beëidiging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd over, voordat de medisch specialist of organisatorische eenheid waarvan de medisch specialist deel uit maakt en het stafbestuur zijn gehoord.

2. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst geldt de opzegtermijn zoals bepaald in artikel 1.3. lid 4.

3. De arbeidsovereenkomst eindigt op de dag voorafgaand aan de dag waarop de medisch specialist de voor hem geldende aow-gerechtigde leeftijd bereikt.

Artikel 1.7. Overlijden

1. Zo spoedig mogelijk na het overlijden van de medisch specialist, wordt aan de nabestaanden, zoals bedoeld in artikel 7:674 BWBurgerlijk Wetboek, een overlijdensuitkering verstrekt gelijk aan het inkomen over een tijdvak van drie maanden.

2.  Opgebouwde, niet genoten vakantiedagen worden uitbetaald.