Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten 2016

Hoofdstuk 5. Variflex

Artikel 5.1. Variflex na 1 januari 2017

De Variflex en dervingstoeslag B komen vanaf  1 januari 2017 te vervallen. De  materiële waarde wordt op basis van de situatie per ultimo 2015, toegevoegd aan het totaal beschikbare budget organisatorische eenheden van de instelling.
Randvoorwaarde hierbij is dat de principes van veilig en gezond werken conform artikel 8.3.7, waaronder roosteren, worden gehanteerd. Op landelijk niveau monitoren AMS-partijen de afspraken over veilig en gezond werken. Op ziekenhuisniveau wordt dit gedaan door het bestuur en VMSDVereniging medisch specialisten in dienstverband samen.

Artikel 5.2. Aanspraak Variflex

De medisch specialist vanaf 55 jarige leeftijd heeft in het kader van leeftijdsgerichtpersoneelsbeleid aanspraak op één van de modules opgenomen in de Variflex.


1. De Variflex bestaat uit de volgende elementen:
 

Module

Middel

Doel

Effect op arbeidsduur

Eigen bijdrage

A1

Reductie dienstfrequentie

Minder diensten

In diensten

Inconveniënten-toeslag

A2

Meer herstel na diensten

Vergroting hersteltijd na diensten

Overdag

Nee

B

Verkorting feitelijke werkweek

Meer wekelijkse rust

Overdag

% salaris

C

Leeftijdsdagen

Duur verlof

Overdag

Nee


2. De medisch specialist kan in overleg met het bestuur een keuze maken voor de Variflex module A (1 en 2) of module B of module C.


3. De medisch specialist dient zes maanden voor het ontstaan van de aanspraak het voornemen en zo mogelijk de keuze voor een module kenbaar maken aan het bestuur. Met ingang van het bereiken van de Variflex gerechtigde leeftijd dient het bestuur zodanige maatregelen te hebben getroffen om de continuïteit van de zorg te waarborgen, opdat de het voornemen kan worden geëffectueerd.


4. Indien en voorzover het in redelijkheid niet in het vermogen van het bestuur blijkt te liggen om binnen zes maanden voorafgaande aan het bereiken van de Variflex gerechtigde leeftijd, door waarneming, vacaturestelling of het anderszins treffen van een voorziening, de continuïteit in zorgverlening te waarborgen, dan is de medisch specialist, op verzoek van werkgever, gehouden tot overleg met het bestuur. In dit overleg wordt bezien of tot een voor werkgever en de medisch specialist bevredigende oplossing kan worden gekomen.


5. Bij module B kan zowel worden gekozen voor verkorting van de werkdag als van de werkweek. De arbeidsduurvermindering wordt aldus in de regel per dag of per week genoten, tenzij het de continuïteit van de zorg dit verhindert. De arbeidsduurverkorting dient in die situatie aansluitend op de verhindering binnen één maand volledig te worden gecompenseerd in tijd.


6. Module B kent een eigen bijdrage van 5% van het salaris vanaf 55 jaar en 10% vanaf 60 jaar met een arbeidsduurverkorting van 10% vanaf 55 jaar en 20% vanaf 60 jaar over de overeengekomen arbeidsduur. Met uitzondering van de pensioenopbouw, inconveniëntentoeslagen en de vergoeding variabele kosten, worden alle overige arbeidsvoorwaarden pro rato toegepast over de resterende gemiddelde arbeidsduur per week na de arbeidsduurverkorting.

7. Indien de medisch specialist kiest voor toepassing van module A of module B en daardoor het pensioengevend inkomen vermindert, dient de pensioenopbouw te worden gehandhaafd op het eerdere hogere pensioengevend inkomen. De werkgeversbijdrage blijft dan eveneens gehandhaafd op het niveau alsof het pensioengevend inkomen niet is verlaagd.


8.De medisch specialist, die als gevolg van het gebruik maken van de Variflex  module A geheel of gedeeltelijk inkomsten derft door het verminderen van inconveniënten toeslagen of een rooster­toeslag, ontvangt een dervingstoeslag van maximaal 7,5% van het salaris. Hierop wordt de werkgeversbijdrage in de pensioenpremie als bedoeld in artikel 3.1.5 lid 2 in mindering gebracht.


9. Voor de parttimer geldt het naar rato beginsel met betrekking tot de aanspraken bij de module B en module C.


Module A: diensten

Leeftijd

Dienstfrequentie (A1), maximaal aantal diensten per week*

Hersteltijd zelfde werkdag (A2)

Gewerkt

tussen 23.00 - 03.00 of tussen 03.00 ? 07.00 uur (ma-vr)

Gewerkt

tussen 23.00 - 03.00 en tussen 03.00 ? 07.00 uur (ma-vr)

55

2

2 uur (max)

4 uur (max)

60

1

4 uur (max)

6 uur (max)


* Een avond-, nacht- of weekenddienst (bereikbaarheids- of aanwezigheidsdienst) gaat in beginsel in om 18.00 uur 's avonds en eindigt om 08.00 uur de volgende dag. Een zaterdag en zondag telt voor twee diensten, van 08.00 uur tot 18.00 uur en 18.00 uur tot 08.00 uur de volgende ochtend. In totaal zijn er negen diensten per week. Aangezien frequentie en herstel in deze module gekoppeld zijn ligt het in de rede dat de frequentie van de diensten niet geheel tot nul wordt gereduceerd.
Gemeten over maximaal een periode van een maand kan in zeer bijzondere omstandigheden een hogere frequentie voorkomen met een gemiddelde van twee diensten per week. Voor de berekening van het gemiddelde wordt de tijd dat de medisch specialist afwezig is wegens verlof en/of ziekte dan wel arbeidsongeschiktheid buiten beschouwing gelaten.

Module B: werkweek

Leeftijd

Reductie werkweek*

Eigen bijdrage

55

10% van de overeengekomen arbeidsduur

5% van het salaris

60

20% van de overeengekomen arbeidsduur

10% van het salaris


* De medisch specialist heeft de keuze tussen de reductie van de totale werkweek op enig moment en de vorm van een kortere gemiddelde werkdag.

Module C: leeftijdverlofdagen

Leeftijd

Leeftijddagen

Vanaf 55 jaar

8 dagen

Vanaf 60 jaar

12 dagen

De medisch specialist heeft op grond van module C, vanaf 55 jaar aanspraak op 8 leeftijd verlofdagen en vanaf 60 jaar aanspraak op 12 leeftijd verlofdagen, tenzij gebruik wordt gemaakt van de module A of module B.