Afkortingen

Aios Arts in opleiding tot specialist
AMS Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten
Anios Arts niet in opleiding tot specialist
arbeids- en rusttijdenpatroon elke afspraak over de invulling van de arbeidsduur. Dat kan heel globaal zijn, maar ook een concreet (van dag tot dag en van uur tot uur) ingevuld rooster of een combinatie daarvan.
Arbowet Arbeidsomstandighedenwet
Atb Arbeidstijdenbesluit
Atw Arbeidstijdenwet
BBL Beroepsbegeleidende leerweg in het middelbaar beroepsonderwijs
BIG Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
BOPZ Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen
Bvp Beroepsvoorbereidende periode
BW Burgerlijk Wetboek
CCMS Centraal College Medisch Specialisten
CWI Centrum voor Werk en Inkomen
DMS Document Medische Staf
EVC Erkenning van Verworven Competenties
FONA/MIP Faults Or Near Accidents, Melding Incidenten Pati?ntenzorg
FWG FunctieWaardering Gezondheidszorg
IBC Interne Bezwaren Commissie FWG
Ip-nr Inpassingstabelnummer
IVA Inkomensverzekering voor Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten
IZZ Collectieve Ziektekostenregeling IZZ
LCFH Landelijke Commissie FWG Herindeling
Mksa Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden
MSRC Medisch Specialisten Registratie Commissie
OBU Overbruggingsuitkering PGGM
PfZW Pensioenfonds Zorg en Welzijn
PLB Persoonlijk levensfasebudget
ROZ Regulier Overleg Ziekenhuizen
StAZ Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VMSD Vereniging medisch specialisten in dienstverband
WAA Wet aanpassing arbeidsduur
WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wazo Wet arbeid en zorg
WGA Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten
WGBL Wet Gelijke Behandeling op grond van Leeftijd bij arbeid
WGBO Wet inzake de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
WHAW Werktijd en Herstel bij Afwijkende Werktijden
WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
WML Wettelijk minimumloon
WMO Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen
WOR Wet op de Ondernemingsraden
WW Werkloosheidswet
Zvw Zorgverzekeringswet
ZW Ziektewet