Arbeidsmarktkrapte vraagt om actie

12-04-2019

Vragen?

Wouter van der van der Horst
Senior communicatieadviseur / woordvoerder

Blijf op de hoogte

Op de derde onderhandelingsdag hebben cao-partijen uitgebreid stilgestaan bij de thema’s flexibiliteit, duurzame inzetbaarheid en employability van medewerkers.
Op veel punten begrijpt de NVZ de argumenten van de werknemerspartijen en is er bereidheid gezamenlijk te zoeken naar oplossingen voor de verschillende vraagstukken. Er lijkt hiermee een goede basis gelegd om tot gezamenlijke afspraken in een nieuwe cao te komen.

Voorstellen NVZ

Zo heeft de NVZ in het overleg voorgesteld om de afspraken over generatiebeleid voor de looptijd van de nieuwe cao te continueren, een afspraak te maken over het realiseren van voldoende stageplaatsen en een kwalitatief goede begeleiding hierbij. Ook vinden de werkgevers het belangrijk bestaande goede afspraken over scholing en ontwikkeling van medewerkers voort te zetten.

Flexibele inzetbaarheid beter belonen

In algemene zin is de NVZ het daarbij met de werknemersorganisaties eens dat in deze tijd van arbeidsmarktkrapte, werkgevers zuinig moeten zijn op hun medewerkers.
In dit kader heeft de NVZ voorgesteld om flexibele inzetbaarheid beter te belonen. Bijvoorbeeld wanneer een medewerker binnen drie dagen gevraagd wordt om extra te werken, zijn de ziekenhuiswerkgevers bereid hier een extra vergoeding voor te geven. Ook heeft de NVZ voorgesteld om tijdens de looptijd van de cao samen met de vakbonden te onderzoeken hoe met name rond het vraagstuk van “ad hoc flexibiliteit “ gezamenlijk voorstellen kunnen worden ontwikkeld om tot een betere beheersbaarheid hiervan te komen. Het doel: herstel van de balans tussen de gevraagde flexibiliteit van de medewerker en de impact hiervan op de privésfeer.

Vervolg 10 mei

De volgende onderhandelingsdag is op 10 mei. Er wordt dan verder gesproken over de thema’s uit de gezamenlijke inzetbrieven die tot dusver nog niet op tafel hebben gelegen. Ook hopen partijen dan een eerste verkenning rond de loonontwikkeling te bespreken.