NVZ: Investeringen in digitalisering van zorg moeten omhoog

17-09-2018

Vragen?

Wouter van der van der Horst
Senior communicatieadviseur / woordvoerder

Blijf op de hoogte

De dalende investeringen door ziekenhuizen leggen een forse druk op de afspraken die dit jaar zijn gemaakt in het Hoofdlijnenakkoord. Dat blijkt uit het jaarlijkse Brancherapport van de NVZ. Samen met de schaarste op de arbeidsmarkt en een beperkt financieel resultaat onderschrijft dit vooral ook de noodzaak om de zorg daadwerkelijk anders te organiseren. Dat vergt ambitie en lef, maar vooral ook de financiële ruimte om te investeren in de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn. Investeringen in de digitalisering van de zorg zijn dringend noodzakelijk.
 

Halvering investeringen

Het investeringsniveau van de ziekenhuizen is verder gedaald. De investeringen in materiële vaste activa (gebouwen en apparatuur) bedroegen € 1,1 miljard in 2017. Dat is circa € 350 miljoen minder dan in 2016 en is bijna een halvering ten opzichte van 2010. Het gemiddelde resultaat (als percentage van de omzet) bleef in 2017 beperkt tot 1,2%
Van Rooy: ‘Dit is echt een zorg. We hebben in het nieuwe hoofdlijnenakkoord afgesproken om de groei na vier jaar op 0% te zetten. We kunnen dit alleen bereiken als de ziekenhuizen in staat worden gesteld ook daadwerkelijk te investeren in het aanbieden van de juiste zorg op de juiste plaats. Daarvoor zijn investeringen nodig in de digitalisering van zorg. Dus investeren in ICT, ehealth en procesinnovaties.”

Toename van vacatures

Het aantal vacatures nam verder toe tot 8.300. Dit is iets hoger dan het niveau van de piek in 2008 en komt neer op ongeveer 2,8% van het aantal fte. Met name waren de vacatures en de personeelstekorten onder verpleegkundig en assisterend personeel moeilijk te vervullen. Dit vraagt om een innovatieve benadering van de arbeidsmarkt. Door te investeren in ehealth en ICT moeten ziekenhuizen minder afhankelijk worden van de factor arbeid.

Opleiding en ontwikkeling

In 2016 werd 3,9% van de bruto loonsom van ziekenhuizen geïnvesteerd in opleiding en ontwikkeling van medewerkers. In 2015 was dit percentage 3,6%. Ongeveer de helft van de opleidingskosten werd gedekt door de subsidie Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KiPZ).

Hogere complexiteit patiënten

Het aantal patiënten dat een algemeen ziekenhuis bezocht steeg naar 8,28 miljoen (+0,3%). Dit is lager dan de verwachte stijging van het aantal patiënten door demografische ontwikkelingen waaronder bevolkingsgroei en vergrijzing (+0,9%). Wel liepen de wachttijden in 2017 op. 61% van de patiënten kon in 2017 binnen vier weken terecht op de polikliniek, in 2016 was dit 69%. Algemene ziekenhuizen behandelden in 2017 een groter aantal patiënten met gemiddeld een hogere complexiteit. Dit zijn vaak patiënten met meerdere aandoeningen tegelijk. Deze groep patiënten verblijven vaak langer dan gemiddeld in het ziekenhuis.

Meer informatie

Het brancherapport van de NVZ kunt u vinden via www.ziekenhuiszorgincijfers.nl.