Nog geen overeenstemming VECOZO en BOZ over aansluitovereenkomst

11-09-2018

Blijf op de hoogte

De afgelopen maanden hebben ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), overleg gevoerd met VECOZO over een voorgestelde aansluitovereenkomst. Tot op heden heeft dit overleg niet tot overeenstemming geleid. VECOZO beheert de digitale omgeving waarin zorgpartijen gegevens uitwisselen.


 

Knelpunten

De brancheorganisaties zijn van oordeel dat de voorgestelde aansluitovereenkomst te grote risico’s voor zorgaanbieders oplevert en als onredelijk moet worden aangemerkt.
De knelpunten betreffen met name:
•    de aansprakelijkheid van zorgaanbieders c.q. het uitsluiten van de eigen aansprakelijkheid van VECOZO;
•    de ongespecificeerde mogelijkheid om kosten in rekening te kunnen brengen door VECOZO;
•    de mogelijkheid van (ongewenste) opzegging door VECOZO.

Wijzigingen aansluitovereenkomst

De BoZ zal aan de Autoriteit Persoonsgegevens een finaal oordeel vragen over de vraag wat het ondertekenen van de aansluitovereenkomst voor zorgaanbieders betekent  in het licht van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
De BoZ heeft in een brief aan VECOZO een aantal wijzigingen in de aansluitovereenkomst voorgesteld en is op dit moment in afwachting van een reactie van VECOZO.
VECOZO meldt op haar site dat uw huidige overeenkomst voldoet aan de wettelijke eisen.